Skip to main content
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME

กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Business Tax Division SME) ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ประกอบการจะมีสิทธิประโยชน์ อะไรบ้างเรามาดูกัน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs มีมาตราการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตราการทางภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) มาตราการบัญชีชุดเดียว มาตราการภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีชุดเดียว

โดยมาตราการส่งเสริมนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2564 ทั้งนี้จะเริ่มให้คำแนะนำการปฏิบัติของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมทีละขั้นตอนตามแผนที่วางไว้

ปี 58-59 SMEs ลดและยกเว้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปี 59-64 SMEs ต้องใช้งบการเงินที่ยึ่นต่อกรมสรรพากรในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ปี 59-64 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)

ปี 59-61 มาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SMEs

โดย SMEs ใดต้องการทำมาตราการของกรมสรรพการ เพื่อทำธุรกรรมทางการส่งเสริมนี้ติดต่อสอบถามได้ที่กรมสรรพกร หรือที่สำนักสุทธิการบัญชี

จากเว็บ http://www.rd.go.th/publish/38053.0.html

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

แบ่งปัน :

เรื่องที่น่าสนใจ:

ครม.เห็นชอบ โครงการหนุน SMEs- Startup คิดค้นเทคโนโลยีสะอาด เข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างปท.
"พาณิชย์" เดินหน้าผลักดันธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ หวังหาเงินทุนหมุนเวียน...
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไป กู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
ปัญหาของ SME ไทย ตอนที่ 2
การตรวจสอบสินค้าคงเหลือกับประเด็นทางด้านบัญชี
รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มองเศรษฐกิจไทย ปี 2560