Skip to main content

บริการของสำนักงาน สุทธิการบัญชี

บริการของสำนักงาน สุทธิการบัญชี

เรา คือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหมที่มีประสบการณ์ตรงที่หลากหลายทั้งในวิชาชีพ บัญชีและสอบบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ และเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร ขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องบัญชีภาษีอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด
เพื่อนำส่งภาษีได้ถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะทำให้งบการเงินของกิจการถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

โดยเฉพาะบริษัท startup ยุคใหม่ยิ่งต้องมีระบบในการทำงาน ระบบบัญชีจึงมีความสำคัญที่ช่วยให้ท่าน ทราบถึงปริมาณรายรับ รายจ่าย ในแต่ละเดือนเพื่อการทำงาน การตัดสินใจ เป็นข้อมูลในการบริหารธุรกิจ และไม่ต้องกังวลกับกรมสรรพากรในการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง เพราะเรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ทำงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ถ้าท่านต้องการระบบบัญชี คิดถึงเรา สุทธิการบัญชี

สำนักงานบัญชี สุทธิการบัญชี ให้บริการรับทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจจัดตั้งใหม่ ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและใหญ่

รายละเอียดของการบริการ

 1. ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
 2. ยื่นภาษีรายเดือน ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี

สำนักงานบัญชี สุทธิการบัญชี บริการให้คำปรึกษาการจดทะเบียนธุรกิจ
 1. อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองจะจดทะเบียนธุรกิจแบบไหนดี
 2. เมื่อจดทะเบียนแล้วนิติบุคคลต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะถูกกฎหมาย
 3. มีกฎหมายบัญชีและภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 4. ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ

สำนักงานบัญชี สุทธิการบัญชี บริการท่านด้วยทีมผู้สอบบัญชีมืออาชีพประสบการณ์กว่า 10 ปี

รายละเอียดของการบริการ

 1. ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 2. ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
 3. ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี
 4. ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม
 5. แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี

ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
ฟรี หนังสือแจ้งข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในและวิธีการบัญชีเพื่อฝ่ายบริหาร

แบ่งปัน :