Skip to main content
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานบัญชีของท่าน เพื่อสร้างเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร อันเป็นประโยชน์ต่อวิเคราะห์รายการบัญชี เพื่อนำไปสู่การบัญชีตามหลักการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง  โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

  • ศึกษาลักษณะธุรกิจ สัมภาษณ์ สอบถาม พนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน
  • ศึกษา ตรวจสอบ ระบบเอกสารบัญชีการเงิน ที่ถูกจัดเตรียม ปัจจุบัน
  • ประเมิน สรุปผล ให้คำปรึกษา แนะนำ ระบบเอกสารบัญชีการเงิน ที่ควรปรับปรุง
  • ให้การอบรมแก่พนักงานบัญชี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
  • ให้คำปรึกษา ต่อเนื่องแก่พนักงานบัญชี ตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน

แบ่งปัน :

เรื่องที่น่าสนใจ: