Skip to main content
แบบบัญชี รายงาน

ตรวจสอบบัญชี และ รับรองบัญชี / AUDIT

สำนักงานสุทธิการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีบุคคลากรที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจสอบบัญชี ของเรา ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

– ให้บริการรับ สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และ รับรองบัญชี และบริการเกี่ยวเนื่องโดย ผู้สอบบัญชี ที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– มีบุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์และเข้าใจธุรกิจ
– ตรวจสอบงบการเงิน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชี ที่เป็นทั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ได้มาตรฐาน ทำการ สอบบัญชี

โดย จะปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และ การเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของ หลักการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทาง การบัญชี หรือ การทุจริต ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึง ข้อผิดพลาด หรือ การทุจริต ในบางเรื่องได้ ทั้งนี้ สำนักงาน จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นใน รายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงิน แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด  ความเห็นของ ผู้สอบบัญชี จึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานสอบบัญชี ของเราจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอ รายงานการสอบบัญชี

เสนอรายการปรับปรุงทางการบัญชี และ ทางภาษีอากร ที่อาจมีขึ้น

จัด ทำ งบการเงิน ตามประกาศ กรมทะเบียนการค้า (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ) เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 และจัดทำงบการเงินให้แก่ธุรกิจทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

– ประเภทธุรกิจที่ สำนักงานสอบบัญชี ของเรา รับตรวจสอบบัญชี และ สอบบัญชี ได้แก่ ธุรกิจเอสเอ็มอี    โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจซื้อมาขายไป มูลนิธิ และ สมาคม ฯลฯ

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-8094518-9
โทรสาร. 02-8094530
Email : suthioffical@gmail.com

แบ่งปัน :

เรื่องที่น่าสนใจ: