Skip to main content
ความรู้เรื่องคำทางภาษี

รับทำบัญชี/ปรึกษาบัญชี Accounting

ทำบัญชี เรา คือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหมที่มีประสบการณ์ตรงที่หลากหลายทั้งในวิชาชีพ บัญชีและสอบบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ และเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร ขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องบัญชีภาษีอีกต่อไป

รับทำบัญชี (Bookkeeping)

นิติบุคคลทุกแห่งต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการ จัดทำบัญชี ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

  • เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
  • บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด
  • เพื่อนำส่งภาษีได้ถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะทำให้งบการเงินของกิจการถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

ขอบเขตของงานบริการด้านบัญชีการเงิน
1. ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี การควบคุมภายในด้านบัญชี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานแก่กิจการ
2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฏหมายกำหนด
3. วิเคราะห์ รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
5. จัด ทำสมุดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท
6. ควบคุมดูแลให้มีการปิดงบการเงินทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงานและสามารถวางแผนภาษีได้อย่างทันท่วงที
7. จัดเตรียมงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่
–   งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี (Bank Reconcile)
–   ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
–   รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

บริการด้านภาษี-ประกันสังคม
1. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
–   แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
–   แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
–   แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
2  คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
–   สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
–   คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
–   จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์
สำนังานมีนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร ที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com

แบ่งปัน :

เรื่องที่น่าสนใจ: