Skip to main content
ฟินเทค fintech

Fintech 6 หมวดที่น่าจับตามองในปี 2017

Fintech 6 หมวดที่น่าจับตามองในปี 2017 ในปี 2016 ถือว่าเป็นปีที่ดีมาก เพราะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของ FinTech ในบ้านเรา ทำให้เราได้เห็นการเติบโตและความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจนี้หลายอย่าง และได้มีการคาดการณ์ว่า FinTech จะเข้ามามีบทบาทในการทำให้บริการต่างๆ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ และแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ให้บริการและผู้บริโภค

ในต่างประเทศ ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ FinTech ที่น่าจับตามองจากทั่วโลก ในปี 2017 มาดูกันว่ามี FinTech อะไรที่น่าสนใจบ้าง บอกเลยว่า Startup หรือใครที่สนใจในธุรกิจ FinTech ไม่ควรพลาด Read More

ฟินเทค เทคโนโลยีทางการเงิน

Fin-Tech การเงินแบบออนไลน์ จะกระทบธนาคารแน่นอน

Fin-Tech การเงินแบบออนไลน์ จะกระทบธนาคารแน่นอน มาทำความรู้จัก “FinTech” ชื่อนี้ต้องรีบทำความรู้จักแล้วนะครับ

เพราะอีกไม่นาน ธุรกรรมด้านการเงิน โอน จ่าย รับ อาจจะไม่ได้ทำผ่านธนาคารอีก การเงิน โอน จ่าย รับ จะทำมือถือ ทำธุรกรรมได้เร็ว ปลอดภัย และอาจไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยด้วยซ้ำ! หรือไม่ก็ธนาคารไทย จะเสียท่าให้กับบริษัทต่างชาติ อย่าง Line Pay, Apple Pay, PayPal, Ali Pay, Google Pay และคิดดูว่า Facebook ที่มีฐานลูกค้าคนไทยเกือบทั้งประเทศ กำลังจะทำ Facebook Messenger Pay อีก! ถ้าธนาคารไทยไม่รีบทำอะไรซักอย่าง ไม่สามัคคีกัน ต่างคนต่างทำ payment system คนละระบบไปคนละทิศคนละทาง ใช้งานร่วมกันไม่ได้ และยังมาเก็บค่าธรรมเนียม 15-35 บาทอีก ระวังจะเสียเอกราชทางการเงินให้ต่างชาติ แบบชนิดกู่ไม่กลับ Read More

sme thai วิจัยและพัฒนา

จดทะเบียนร้านขายยาเป็นนิติบุคคล เตรียมสู่ระบบ Nation e-Payment

จดทะเบียนร้านขายยาเป็นนิติบุคคล เตรียมสู่ระบบ Nation e-Payment

กรมสรรพากรเดินหน้าเชิญชวนร้านขายยาทั่วประเทศเกือบ 2 หมื่นรายเข้าระบบภาษี แนะนำและสนับสนุนให้เปลี่ยนสถานะการประกอบการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยมอบสิทธิ ประโยชน์ช่วยลดภาระภาษี แนะให้จัดทำบัญชีชุดเดียว รวมทั้งเติมความรู้ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบ National e-Payment

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจ ก้าวหน้า ร้านขายยาสู่สากล” จัดโดยกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายยาที่เป็นสมาชิก สมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย (สพย.) ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย ของกรมสรรพากรที่ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล การให้ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรและการจัดทำบัญชีชุดเดียวให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร มีผู้เข้าฟังการสัมมนาประมาณ 400 คน และในงานยังได้จัดกิจกรรม“คลีนิกตอบปัญหา การจดทะเบียนนิติบุคคล” เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีข้อสงสัย สอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้อย่างเต็มที่

โดยใน “ปีนี้กรมสรรพากรเร่งขยาย ฐานภาษีตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้น มีการแนะนำให้จัดทำบัญชีชุดเดียวพร้อมเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ National e-Payment โดยครั้งนี้ได้เชิญผู้ประกอบการร้านขายยาที่เป็น สมาชิกสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย (ประกอบด้วย สมาคมร้านขายยา สมาคมเภสัชกรรม ชุมชน (ประเทศไทย) และชมรมร้านขายยา) ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศจ านวน 21,318 ราย (แยกเป็น ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 90 และเป็น Chain Store อีกร้อยละ 10) เข้ามาจดทะเบียนเป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยกรมสรรพากรได้ประชุมหารือกับสมาพันธ์ฯ เพื่อวางแนวทางแก้ไข ปัญหาให้ร้านขายยาเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคลไว้ดังนี้

          1. ด้านการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกรมสรรพากร จะนัดประชุมกับ อย. ในปลายเดือนกันยายน 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตใบประกอบ จากบุคคลธรรมดาไปสู่นิติบุคคล การพัฒนาระบบ e–Signature เพื่อรองรับการรับข้อมูลรายงานแบบ e-filing เกี่ยวกับรายงานควบคุมบัญชียา ซึ่งต้องลงลายมือชื่อของเภสัชกรก ากับไว้ในรายงานด้วย การก าหนด รหัสยาที่เป็นมาตรฐานเพื่อการควบคุมและออกรายงานตามที่ต้องการ และความร่วมมือกับ อย. ในการจัด สัมมนาให้ความรู้แก่ร้านขายยาทั่วประเทศ

2. การประชุมร่วมกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์เฮาส์และสมาคมร้านขายยา เพื่อร่วมกันก าหนด ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement) ให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เฮาส์พัฒนาโปรแกรมบันทึกการขายยาและโปรแกรมบัญชีทางการเงินรวมเหลือเพียงโปรแกรมชุดเดียว และให้มีระบบแจ้งเตือนการควบคุมเรื่อง การหมดอายุของยา และแจ้งเตือนเมื่อมีการจ่ายยาบางประเภทที่ไม่สามารถจ่ายยาร่วมกันได้

          โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล เพื่อลด ภาระในการเปลี่ยนผ่านจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ยกเว้นภาษีทางตรงและทางอ้อมสำหรับ การโอนอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ใดๆ หักรายจ่ายค่าจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ค่าทำบัญชีและค่าสอบ บัญชี ได้ 2 เท่า (เฉพาะนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ รอบบัญชี) ได้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2.00 เหลือเพียงร้อยละ 0.01 การโอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการของบุคคลธรรมดาให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ใหม่ได้และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เป็นต้น

กสิกรฯคาดเงินบาทอยู่ในกรอบ 36.10-36.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ จับตาตัวเลขส่งออก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เงินบาทฟื้นตัวเล็กน้อยปลายสัปดาห์ หลังทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 8 ปีครึ่งที่ 36.37 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงต่อไปของปีนี้ ขณะที่ ถ้อยแถลงของประธานเฟด ระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายของเฟดไม่คาดว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด อย่างไรก็ดี เงินบาทดีดตัวกลับมาเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากการขายทำกำไรเงินดอลลาร์ฯ

Read More