Skip to main content
sme thai วิจัยและพัฒนา

จดทะเบียนร้านขายยาเป็นนิติบุคคล เตรียมสู่ระบบ Nation e-Payment

จดทะเบียนร้านขายยาเป็นนิติบุคคล เตรียมสู่ระบบ Nation e-Payment

กรมสรรพากรเดินหน้าเชิญชวนร้านขายยาทั่วประเทศเกือบ 2 หมื่นรายเข้าระบบภาษี แนะนำและสนับสนุนให้เปลี่ยนสถานะการประกอบการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยมอบสิทธิ ประโยชน์ช่วยลดภาระภาษี แนะให้จัดทำบัญชีชุดเดียว รวมทั้งเติมความรู้ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบ National e-Payment

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจ ก้าวหน้า ร้านขายยาสู่สากล” จัดโดยกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายยาที่เป็นสมาชิก สมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย (สพย.) ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย ของกรมสรรพากรที่ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล การให้ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรและการจัดทำบัญชีชุดเดียวให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร มีผู้เข้าฟังการสัมมนาประมาณ 400 คน และในงานยังได้จัดกิจกรรม“คลีนิกตอบปัญหา การจดทะเบียนนิติบุคคล” เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีข้อสงสัย สอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้อย่างเต็มที่

โดยใน “ปีนี้กรมสรรพากรเร่งขยาย ฐานภาษีตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้น มีการแนะนำให้จัดทำบัญชีชุดเดียวพร้อมเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ National e-Payment โดยครั้งนี้ได้เชิญผู้ประกอบการร้านขายยาที่เป็น สมาชิกสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย (ประกอบด้วย สมาคมร้านขายยา สมาคมเภสัชกรรม ชุมชน (ประเทศไทย) และชมรมร้านขายยา) ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศจ านวน 21,318 ราย (แยกเป็น ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 90 และเป็น Chain Store อีกร้อยละ 10) เข้ามาจดทะเบียนเป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยกรมสรรพากรได้ประชุมหารือกับสมาพันธ์ฯ เพื่อวางแนวทางแก้ไข ปัญหาให้ร้านขายยาเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคลไว้ดังนี้

          1. ด้านการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกรมสรรพากร จะนัดประชุมกับ อย. ในปลายเดือนกันยายน 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตใบประกอบ จากบุคคลธรรมดาไปสู่นิติบุคคล การพัฒนาระบบ e–Signature เพื่อรองรับการรับข้อมูลรายงานแบบ e-filing เกี่ยวกับรายงานควบคุมบัญชียา ซึ่งต้องลงลายมือชื่อของเภสัชกรก ากับไว้ในรายงานด้วย การก าหนด รหัสยาที่เป็นมาตรฐานเพื่อการควบคุมและออกรายงานตามที่ต้องการ และความร่วมมือกับ อย. ในการจัด สัมมนาให้ความรู้แก่ร้านขายยาทั่วประเทศ

2. การประชุมร่วมกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์เฮาส์และสมาคมร้านขายยา เพื่อร่วมกันก าหนด ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement) ให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เฮาส์พัฒนาโปรแกรมบันทึกการขายยาและโปรแกรมบัญชีทางการเงินรวมเหลือเพียงโปรแกรมชุดเดียว และให้มีระบบแจ้งเตือนการควบคุมเรื่อง การหมดอายุของยา และแจ้งเตือนเมื่อมีการจ่ายยาบางประเภทที่ไม่สามารถจ่ายยาร่วมกันได้

          โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล เพื่อลด ภาระในการเปลี่ยนผ่านจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ยกเว้นภาษีทางตรงและทางอ้อมสำหรับ การโอนอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ใดๆ หักรายจ่ายค่าจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ค่าทำบัญชีและค่าสอบ บัญชี ได้ 2 เท่า (เฉพาะนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ รอบบัญชี) ได้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2.00 เหลือเพียงร้อยละ 0.01 การโอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการของบุคคลธรรมดาให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ใหม่ได้และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เป็นต้น

ข่าวสารเศรษฐกิจ ธุรกิจ หุ้น

เผยหลายองค์กรชั้นนำมอง ศก.ไทยปี 59 ปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนทั้งในและนอกประเทศ

รบ. ยันไม่กังวลกรณีอดีต ส.ส.เพื่อไทยออกมาระบุ ศก.ปี 59 จะย่ำแย่ ชี้เป็นความเห็นที่ไม่ได้ประเมินทุกปัจจัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งสวนทางต่อการวิเคราะห์ขององค์กรชั้นนำ ทั้งสภาหอการค้า สถาบันการเงิน และองค์กรเศรษฐกิจชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งต่างลงความเห็นตรงกันว่า ศก.ไทย ปี 59 จะปรับตัวดีขึ้น คาดเป็นความเห็นที่อคติ และคาดหวังผลทางการเมือง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้กังวลใจกรณีที่มีอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ออกมาคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะย่ำแย่ เพราะเป็นความเห็นที่ไม่ได้ประเมินทุกปัจจัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งสวนทางต่อการวิเคราะห์ขององค์กรเศรษฐกิจชั้นนำ ทั้งสภาหอการค้า สถาบันการเงิน และองค์กรเศรษฐกิจชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งต่างลงความเห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว และเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้สินค้าไทยได้เปรียบคู่แข่งจากหลายประเทศ

นอกจากนี้ ในปี 2559 รัฐบาลยังคงเดินหน้าเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะเข้าสู่เฟสการก่อสร้าง การท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงกว่าเป้าหมาย รวมทั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหนือความคาดหมายออกมาเป็นระยะๆ จึงมั่นใจว่า ในปี 2559 นี้ การส่งออก และเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างคนทำงานที่มุ่งมั่นทำงานต้องลงแรงเต็มที่ รวมทั้งตั้งเป้าหมาย และพยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ขณะที่คนจ้องเล่นงานไม่ต้องลงแรง เพียงแค่เลือกมองเฉพาะเรื่องร้ายแล้วจงใจมองข้ามเรื่องดีๆ เพราะอคติ และอาจคาดหวังผลทางการเมืองบางประการ

จาก ผู้จัดการออนไลน์

รมว.คลังย้ำลดภาษีนิติบุคคลหวังแข่งขันได้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ถึงกรณีที่ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556-2558 โดยการเสนอให้ปรับลดเป็นการถาวรตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันกับในตลาดโลกได้ และการปรับลดครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นไปตามอัตราของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน และมาเลเซีย ที่จัดเก็บร้อยละ 25 เวียดนาม จัดเก็บร้อยละ 22 และสิงคโปร์ จัดเก็บร้อยละ 17

Read More