Skip to main content
คำศัพท์ทางบัญชี a - z

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด W

wage ค่าแรงงาน
wage ค่าจ้าง
wage rate variance ผลต่างอัตราค่าแรง
wages account บัญชีจ่ายค่าจ้าง
warrants ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
waste ของสูญเสีย
weighted average ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
withholding tax ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
without rights ไม่มีสิทธิ์
work in process งานระหว่างทำ
work in progress งานระหว่างผลิต
work order คำสั่งผลิต
working capital เงินทุนหมุนเวียน
write down ลดค่า
write off แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี
write up เพิ่มค่า
write-off ตัดออก
คำศัพท์ทางบัญชี a - z

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด U

unadjusted trial balance งบทดลองก่อนปรับปรุง
unappropriated retained earnings กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
uncontrollable cost ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้
unearned revenue รายได้รอการตัดบัญชี
unfavorable variance ผลต่างที่ไม่พอใจ
unissued capital shares หุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
unit cost ต้นทุนต่อหน่วย
unit price ราคาต่อหน่วย
unrealized gain (loss) กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
unrealized revenue รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น
unused letter of credit เล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน
useful life อายุการใช้งาน
คำศัพท์ทางบัญชี a - z

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด T

T account – บัญชีรูปตัว “ที”

takeover – เข้าครอบครองกิจการ

tangible – ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน

tangible fixed asset – สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน

tax avoidance – การวางแผนภาษีอากร

temporary account – บัญชีกำไรขาดทุน

temporary investment – เงินลงทุนชั่วคราว

test – การทดสอบ

time – interest – earned – อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย

tool – เครื่องมือ

trace – พิสูจน์ติดตาม

trade account payable – เจ้าหนี้การค้า

trade discount – ส่วนลดการค้า

transaction – รายการ

transportation expense – ค่าขนส่ง

travelling expense – ค่าพาหนะเดินทาง

treasury shares – หุ้นทุนที่ได้รับคืน

trial balance – งบทดลอง

trust receipt – ทรัสต์รีซีท

typewriter – เครื่องพิมพ์ดีด

คำศัพท์ทางบัญชี a - z

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด S

safety stock – ของคลังในระดับที่ปลอดภัย

salary – เงินเดือน

sale – ขาย

sales day book – สมุดรายวันขาย

sales discount – ส่วนลดจ่าย

sales invoice – ใบกำกับสินค้า

sales journal – สมุดรายวันขาย

sales ledger – บัญชีแยกประเภทลูกหนี้

sales return – สินค้ารับคืน

sales value – ราคาขาย

sample – ตัวอย่าง

schedule – ตารางเวลา

scrap – เศษซาก

scrap value – ราคามูลค่าซาก

scrap value – มูลค่าเศษซาก

secured bond – พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

securities company – บริษัทหลักทรัพย์

security – หลักทรัพย์

security portfolio – กลุ่มหลักทรัพย์

sell – ขาย

seller – พ่อค้า

selling expense – ค่าใช้จ่ายในการขาย

semi fixed cost – ต้นทุนกึ่งคงที่

service-hours method – วิธีชั่วโมงทำงาน

Share – หุ้น

shareholder – ผู้ถือหุ้น

shareholders’ equity – ส่วนของผู้ถือหุ้น

short-term liability – หนี้สินระยะสั้น

single currency interest rate swap – การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน

single-entry system – ระบบบัญชีเดี่ยว

single-step income statement – งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว

sinking fund – กองทุนจม

sinking fund method – วิธีกองทุนจม

spoilage – ของเสีย

stamp duty – อากรแสตมป์

standard – มาตรฐาน

standard price – ราคามาตรฐาน

standard cost – ต้นทุนมาตรฐาน

standard costing – การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

standby letter of credit – เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน

state enterprise – รัฐวิสาหกิจ

stated value – มูลค่าที่กำหนด

statement – งบ, ใบแจ้งยอด

statement of changes in financial position – งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

statement of financial position – งบแสดงฐานะการเงิน

statement of sources and applications of funds – งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน

stock – หุ้นทุน

stock dividend – หุ้นปันผล

stock split – การแยกหุ้นทุน

straight-line method – วิธีเส้นตรง

subsidiary – สาขาย่อย

subsidiary accounts – บัญชีย่อย

subsidiary company – บริษัทย่อย

subsidiary ledger – สมุดแยกประเภทย่อย

subsidize – ลดลง

sum-of-the-years-digits-method – วิธีนับผลรวมจำนวนปี

sunk cost – ต้นทุนจม

supplementary statement – รายละเอียดประกอบ

supply – วัสดุ

surplus – ส่วนเกิน

suspense account – บัญชีพัก

คำศัพท์ทางบัญชี a - z

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด R

rate of return – อัตราผลตอบแทน

ratio – อัตราส่วน

raw material – วัตถุดิบ

real account – บัญชีจริง

realized gain (loss) – กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว

realized revenue – รายได้ที่เกิดขึ้น

receivable – ลูกหนี้

receivable – ลูกหนี้

recipt – ใบเสร็จรับเงิน

reconciliation – การพิสูจน์ยอด

related company – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

reliability – ความเชื่อถือได้

rent – ค่าเช่า

repair – ค่าซ่อมแซม

reperformance – การทดลองปฏิบัติ

replacement cost – ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน

reserve – สำรอง

residual value – ราคาคงเหลือ

responsibility accounting – การบัญชีตามความรับผิดชอบ

retail price – ราคาขายปลีก

retained earnings – กำไรสะสม

retained earnings statement – งบกำไรสะสม

retention money – เงินวางประกัน

return on common equity – อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

revaluation – การตีราคาใหม่

revenue – รายได้

revenue account – บัญชีกำไรขาดทุน

revenue expenditure – รายจ่ายฝ่ายรายได้

revenue income – รายได้

revenue realization principle – หลักการเกิดขึ้นของรายได้

revenue recognition – การรับรู้รายได้

review – ทบทวน

royalty – ค่าสิทธิ

คำศัพท์ทางบัญชี a - z

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด P

packing credit – สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก

paid-in capital – ทุนชำระแล้ว

par value – ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์

parent company – บริษัทใหญ่จำกัด

partner – หุ้นส่วน

partnership – ห้างหุ้นส่วน

patent – สิทธิบัตร

payback period – ระยะเวลาคืนทุน

payroll – เงินเดือน

peaty cash book – สมุดเงินสดย่อย

pension fund – กองทุนบำเหน็จ บำนาญ

percentage of completion method – วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

performance audit – การตรวจสอบการปฏิบัติการ

period cost – ต้นทุนตามงวดระยะเวลา

periodic inventory method – วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

permanent file – แฟ้มถาวร

perpetual inventory method – วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง

personal account – บัญชีส่วนบุคคล

petty cash – เงินสดย่อย

physical check – การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่

pledging of accounts receivable – การจำนำบัญชีลูกหนี้

posting – การผ่านรายการบัญชี

prelude – การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ

precluding trial balance – งบทดลองก่อนปิดบัญชี

predetermined overhead rate – อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า

preferred stock – หุ้นบุริมสิทธิ

premium on share – ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

prepaid expense – ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

present value – มูลค่าราคาปัจจุบัน

present value PV. – มูลค่าปัจจุบัน

price variance – ผลต่างจากราคา

primary earnings per share – กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

prime cost – ต้นทุนขั้นต่ำ

prime rate – อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด

prime rate – อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

principles of accounting – หลักการบัญชี

private company – บริษัทเอกชน

private offering – การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

procedure – ขบวนการ

process costing – การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง

product – ผลิตภัณฑ์

product cost – ต้นทุนผลิตภัณฑ์

production control – การควบคุมจำนวนการผลิต

productive output method – วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้

Professional Ethics-Auditor – มรรยาทของผู้สอบบัญชี

profit – กำไร

profit and loss account – บัญชีกำไรขาดทุน

profit and loss appropriation account – บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร

profit and loss statement – งบกำไรขาดทุน

promissory note – ตั๋วสัญญาใช้เงิน

property – ที่ดิน

property, plant and equipment – ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

proprietor – ผู้ประกอบการ

provident fund – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

public company – บริษัทมหาชน จำกัด

public limited company – บริษัทมหาชน จำกัด

public offering – การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป

purchase – ซื้อ

purchase discount – ส่วนลดรับ

purchases day book – สมุดรายวันซื้อเชื่อ

purchases ledger – บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ

purchases order – คำสั่งซื้อ

purchases return – สินค้าส่งคืน

purchases return book – สมุดบันทึกรายวันส่งคืน

purchasing power – อำนาจซื้อ

คำศัพท์ทางบัญชี a - z

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด O

obsolete – ล้าสมัย

of depreciation – วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

off-line – เครื่องเสีย

office equipment – เครื่องใช้สำนักงาน

offset account – บัญชีปรับมูลค่า

 

operating activities – กิจกรรมดำเนินงาน

operating cycle – วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน

operating expense – ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

operational audit – การตรวจสอบการดำเนินงาน

opportunity cost – ต้นทุนค่าเสียโอกาส

other assets – สินทรัพย์อื่น

other expenses – ค่าใช้จ่ายอื่น

other income – รายได้อื่น

other liability – หนี้สินอื่น

output tax – ภาษีขาย

overhead – ค่าใช้จ่าย

overhead cost – ต้นทุนผลิตสินค้า

owners’ equity – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ