Skip to main content
แบบบัญชี รายงาน

ตรวจสอบบัญชี และ รับรองบัญชี / AUDIT

สำนักงานสุทธิการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีบุคคลากรที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจสอบบัญชี ของเรา ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

– ให้บริการรับ สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และ รับรองบัญชี และบริการเกี่ยวเนื่องโดย ผู้สอบบัญชี ที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– มีบุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์และเข้าใจธุรกิจ
– ตรวจสอบงบการเงิน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชี ที่เป็นทั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ได้มาตรฐาน ทำการ สอบบัญชี

Read More