Skip to main content
facebook-sme-keyword

SME น่ารู้ Facebook แอบเผย 5 สถิติสำคัญปี 2559

Facebook เป็นหนึ่งในชุมชนออนไลน์ที่รวบรวมธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกเอาไว้มากที่สุด Facebook จึงสามารถฉายภาพว่าธุรกิจขนาดเล็กทั้งรายใหม่และรายที่ดำเนินกิจการมานาน หากเรามีมุมมองของธุรกิจในหลากหลายประเทศต่อเศรษฐกิจโลก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ก็จะประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลที่แข่งขันสูงได้ไม่ยาก

5 สถิติคำสำคัญ คำค้น หรือ คีย์เวิรด์ในปี 2559

1. เอสเอ็มอีเชื่อภาพรวมธุรกิจประเทศไทยในอนาคตดีขึ้น

37% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจ เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจในอนาคตจะเป็นไปในทางที่ดี และมีจำนวน 14% เชื่อว่าธุรกิจของตนในปัจจุบันอยู่ในสถานะบวก ทั้งนี้ 20% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจ มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

2. อัตราการเติบโตของจำนวนงานยังไม่ขยับในปี 2559

58% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจมองว่าจำนวนลูกจ้างยังไม่เปลี่ยนแปลงเทียบกับ 6 เดือนที่ผ่านมา และ 54% ยังคงมองว่าอีก 6 เดือนข้างหน้าก็ยังคงเหมือนเดิม

3. Facebook ส่วนใหญ่มีไว้แสดงสินค้าและบริการมากกว่าไว้บริหารจัดการภายใน

โดยธุรกิจที่ตอบแบบสอบถาม 90% ใช้ Facebook แสดงสินค้าและบริการ รองลงอีก 87% ใช้ Facebook เป็นช่องทางให้ข้อมูลของกิจการเช่น เวลาเปิดปิดทำการ ข้อมูลติดต่อ และน้อยที่สุด 67% ใช้ Facebook เพื่อบริหารจัดการภายใน

4. ดึงลูกค้ามาซื้อของและใช้บริการ: โจทย์ใหญ่ของเอสเอ็มอี

76% ของธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามมองว่าความท้าทายอันดับหนึ่งของกิจการคือการชักชวนให้ลูกค้ามาซื้อของและใช้บริการ รองลงมาคือความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจนับเป็น 67% ส่วนการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าและบริการกลับเป็นเรื่องที่เอสเอ็มอีแค่เพียง 35% กังวลน้อยสุด

5. เอสเอ็มอีขนาดเล็กจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

เพราะจากแบบสำรวจนั้น 42% ของธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามมีพนักงานแค่ 2-4 คนและอีก 25% มีพนักงานแค่คนเดียวเท่านั้น ซึ่งจากธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี 33% ที่ตั้งกิจการอยู่ 1-3 ปี และ 25% ที่ตั้งกิจการเพียงปีเดียวเท่านั้น

เกี่ยวกับแบบสำรวจ Future of Business

Future of Business ได้สอบถามข้อมูลจากธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมอง วิธีการดำเนินธุรกิจหรือความท้าทายทางด้านธุรกิจที่พวกเขาต้องเผชิญ โดยมีธุรกิจจำนวนเกือบ 100,000 รายบน Facebook ใน 22 ประเทศทั่วโลก ร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางอีเมล์ ในช่วง 7 เดือน (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559) ผลสำรวจดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายด้าน ทั้งแนวโน้มของธุรกิจ ความท้าทาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อีกด้วย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 60 ล้านรายทั่วโลกใช้งาน Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า และมากกว่า 73 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยใช้ Facebook เชื่อมต่อกับธุรกิจ ผลการสำรวจชิ้นใหม่นี้ช่วยสะท้อนภาพเศรษฐกิจดิจิตอลและโมบายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดย

สำรวจจากบรรดาเจ้าของเพจธุรกิจบน Facebook ทั้งธุรกิจรายใหม่ และรายที่เปิดดำเนินการมานานแล้วตลอดระยะเวลา 7 เดือน มีธุรกิจขนาดเล็กบน Facebook เกือบ 100,000 ราย ใน 22 ประเทศ ร่วมตอบแบบสำรวจนี้แบบสำรวจนี้ช่วยชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ที่ธุรกิจต่างๆ ดำเนินธุรกิจอยู่เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งความท้าทาย กลยุทธ์ธุรกิจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

sme thai วิจัยและพัฒนา

ปัญหาของ SME ไทย ตอนที่ 1

ปัญหาของ SME ไทย ตอนที่ 1

เมื่อกล่าวถึง SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าหมายถึงอะไร แต่อาจไม่ทราบนิยามที่ชัดเจนว่าเมื่อไรจะเรียก SMEs ซึ่งในทางการแล้วได้มีกฎกระทรวงกำหนดนิยามไว้ชัดเจน เช่น หากเป็นกิจการผลิต วิสาหกิจขนาดกลางจะหมายถึงวิสาหกิจที่มีการจ้างงาน 50-200 คน และมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกิน 50-200 ล้านบาท หากเป็นกิจการค้าปลีก จะต้องมีการจ้างงาน 16-30 คน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกิน 30-60 ล้านบาท หากเป็นกิจการบริการ จะต้องมีการจ้างงาน 51-200 คน และมีสินทรัพย์ถาวรเกิน 50-200 ล้านบาท เป็นต้น

SMEs ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากที่สุด และมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานไม่น้อยไปกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้นรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ SMEs เป็นอย่างมาก ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาล ตลอดจนได้มีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs แล้วก็ตาม SMEs ในปัจจุบันจำนวนมากยังประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปปัญหาสำคัญๆ ที่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจและร่วมกันแก้ไขได้ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

ปัญหาด้านเงินทุน เป็นปัญหาที่ดูเหมือน SMEs จำนวนมากจะประสบปัญหาคล้ายๆ กัน เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งอันสืบเนื่องจากจากการทำงานในองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชนนานๆ แล้วเห็นโอกาสก็ออกมาทดลองทำธุรกิจของตนเอง หรือบางรายอาจเกิดจากปัญหาการทำงานทั้งจากปัญหาการเลิกจ้าง ปัญหาความไม่พึงพอใจในงานที่ทำ ก็ลาออกมาทำธุรกิจเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเงินทุนน้อย เว้นบางรายที่พ่อแม่มีทรัพย์สินเงินทองให้นำมาลงทุน ปัญหาก็จะน้อยหรือไม่มีปัญหาเลย

ปัญหาทางการเงินของ SMEs ยังมาจากธนาคารไม่ยินยอมให้สินเชื่อเนื่องจากไม่มีหลักประกัน ไม่มีผลงานที่น่าเชื่อถือมาก่อน การบริหารยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร ธนาคารเลยไม่กล้าให้สินเชื่อ ก็เลยทำให้ปัญหาด้านเงินทุนเป็นปัญหาใหญ่ เป็นที่น่าเสียดายว่ามี SMEs จำนวนมาก ที่สินค้าน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ไม่สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เนื่องจากไม่มีเงินทุนมากพอที่จะขยายกำลังการผลิต ไม่สามารถซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า

ปัญหาด้านเงินทุนเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยากพอสมควร แม้รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นให้ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ SMEs แต่ก็จะได้รับเฉพาะที่มีความพร้อม เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารเท่านั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพยายามสนับสนุนด้านเงินทุนหรือสินเชื่อ แต่ก็ทำได้อย่างจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของ SMEs ดังนั้นทางออกที่ดีสำหรับ SMEs ในการช่วยตัวเองคือการสะสมทุน คือพยายามไม่ลงทุนให้สินทรัพย์ถาวรเกินความจำเป็น หากสามารถเช่าได้ก็ควรใช้วิธีเช่าไปก่อน เก็บเงินทุนไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนก่อน เมื่อมีความพร้อมจึงค่อยลงทุนในทรัพย์สินถาวร อย่ารีบร้อนลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมด้านเงินทุน

ปัญหาด้านการตลาด SMEs มักมีปัญหาด้านการตลาด ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาสินค้าที่ผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก เป็นต้น ทำให้การทำตลาดทำได้ด้วยความยากลำบาก

นอกจากนี้ SMEs ยังมีปัญหาขาดบุคลากรด้านการตลาด ถ้าโชคดี เจ้าของเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดมาก่อนก็จะ ช่วยแก้ปัญหานี้ไปได้ แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อน และไม่สามารถหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด ก็จะต้องลองถูกลองผิดไปอีกนาน ยกเว้นได้สะสมประสบการณ์หรือมีพรสวรรค์ด้านการพูดและมีบุคลิกที่เหมาะสมกับ ด้านการขาย ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

ปัญหาด้านการตลาดของ SMEs ยังมีผลมาจากมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่จำกัด เนื่องจากสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ไม่มีงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้านค้าต่างๆ จึงไม่ให้ความสนใจจำหน่ายสินค้าให้ ยกเว้นสินค้ามีคุณภาพสูง ก็อาจได้โอกาสเข้าไปขายในห้างฯ ดังๆ หรือร้านสะดวกซื้อ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่มีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งแล้ว โอกาสที่จะได้ช่องทางจัดจำหน่ายที่ดีก็ยากพอสมควร

SMEs มักไม่สามารถหาทำเลที่ตั้งร้านค้าที่ดีๆ เช่น หากจะเปิดร้านอาหาร ก็ไม่มีเงินทุนพอที่จะซื้อหรือเช่าร้านค้าในที่ชุมชน หรือในห้างฯ ที่มีชื่อเสียง ก็ย่อมทำให้เสียโอกาสในด้านการขาย

SMEs มักจำหน่ายในท้องถิ่น ตลาดในประเทศ ไม่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศ เนื่องจากปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาด้านบุคลากร และสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก

SMEs จะต้องพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้านการตลาด ว่ามาจากปัจจัยใด การแก้ปัญหาคงต้องแก้ไขให้ตรงจุด ถ้าเกิดจากตัวสินค้า ก็ต้องพยายามหาความรู้ ปรึกษาผู้รู้ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา สินค้าและบรรจุภัณฑ์จำนวนมาก SMEs จะต้องขวนขวายหาความรู้และความช่วยเหลือ อย่ารอให้ภาครัฐเข้ามาหา เพราะจะทำให้เสียโอกาส

หากปัญหาเกิดจากการไม่มีความรู้ด้านการขายและด้านการตลาด และยังไม่สามารถจ้างผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดมาช่วย ก็คงต้องช่วยตัวเองด้วยการหาหนังสือด้านการขายและการตลาดมาศึกษา เข้าอบรมหลักสูตรด้านการตลาด ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ่านโครงการของภาครัฐ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็มีโครงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้ทุกปี

หากเกิดจากปัญหาทำเลที่ตั้งไม่ดี และยังไม่มีเงินทุนก็คงต้องอดทนสะสมทุนไปก่อน เมื่อมีความพร้อมจึงค่อยหาทำเลที่ตั้งใหม่ หรือไม่ก็ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ไม่ต้องใช้เงินมาก แต่สินค้าต้องมีความโดดเด่น เช่น รสชาติอร่อย เป็นต้น ไม่เช่นนั้น ประชาสัมพันธ์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะลูกค้ามาครั้งเดียวก็จะไม่มาอีกเลย

SMEs ที่ไม่มีความพร้อมด้านเงินทุนและสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก จะต้องใช้ความโดดเด่นของตัวสินค้าและความสามารถของผู้ขายเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้สินค้าสามารถขายได้ หากไม่มีทั้ง 2 อย่าง ปัญหาก็คงมีปัญหาพอสมควร

ปัญหาด้านการบริหารจัดการยังมีอีกมากมายทั้งด้านการบริหารจัดการปัญหาการผลิต และปัญหาอื่นๆ อีกจำนวนมาก และเป็นสาเหตุที่ทำให้ SMEs ไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะไม่เติบโต ต้องล้มลุกคลุกคานอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถผ่านพ้นไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น และอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นจึงจะกล่าวถึงปัญหา SMEs ไทยในบทความต่อไป

บทความโดย : คุณณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
ประกาศบทความโดย : http://www.suthiaccounting.com

jack ma ผู้ก่อตั้ง alibaba

บทเรียนล้ำค่าจาก JACK MA ผู้ก่อตั้ง ALIBABA

บทเรียนล้ำค่าจาก JACK MA ผู้ก่อตั้ง ALIBABA ชายผู้ที่ได้ชื่อว่ารวยที่สุดในประเทศจีน

Jack Ma ประธานบริษัท Alibaba เป็นผู้ประกอบการชาวจีนคนแรกที่ได้ปรากฏอยู่บนหน้าปกหนังสือ Forbes Magazine และได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่รวยที่สุดในโลก

ต่อไปนี้คือประสบการณ์ของ Jack Ma ในการเริ่มธุรกิจ กับอินเตอร์เน็ต

ก่อนที่ผมจะก่อตั้ง Alibaba ผมเชิญเพื่อน 24 คนมาที่บ้านเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ หลังจากพูดคุยไปได้สองชั่วโมง พวกเขายังงงไม่หาย อาจเป็นเพราะผมยังสื่อสารได้ไม่ชัดเจนมากนักในตอนนั้น เพื่อนจำนวน 23 คนจากทั้งหมด 24 คนบอกให้ผมยกเลิกความคิดนั้นไปซะ ด้วยหลายเหตุผล เช่น ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต และผมยังไม่มีเงินทุนสำหรับบริษัท Startup ด้วยซ้ำ และเหตุผลอีกมากมาย

มีเพียงเพื่อนคนเดียวเท่านั้นที่บอกผมว่า “ถ้าหากนายอยากจะทำ ก็ลองทำ ถ้าหากมันไม่เป็นอย่างที่นายหวัง นายก็แค่กลับไปทำงานเดิมที่นายทำก่อนหน้านั้นก็ได้” ผมคิดถึงคำพูดนี้ตลอดคืนนั้น และในเช้าวันต่อมา ผมตัดสินใจที่จะลงมือทำ แม้หากว่าเพื่อนทั้งหมดของจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

ในช่วงแรกของการก่อตั้ง ทั้งครอบครัวและเพื่อนต่างก็ไม่เห็นด้วยกับผมเลย เมื่อมองย้อนกลับไป ผมตระหนักว่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่สุดไม่ใช่ความมั่นใจในพลังของโลกอินเตอร์เน็ต แต่เป็นคำๆ นี้ “ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ที่ได้มาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของมันเอง” คุณจำเป็นต้องลองทำ ถ้าหากไม่สำเร็จ คุณก็แค่กลับไปทำงานเดิมของคุณก็แค่นั้น

เหมือนกับคำกล่าวของ T.E. Lawrence ที่กล่าวไว้ว่า “ทุกๆคนฝัน แต่ไม่เท่ากัน คนที่ฝันตอนกลางคืน ในฝุ่นคลุ้งแห่งการหลบถอยของจิตใจนั้น ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าฝันนั้นไม่ได้มีอะไร…. แต่ผู้ที่ฝันในเวลากลางวันนั้นเป็นคนที่อันตราย เพราะเขาจะโลดเล่นในความฝันด้วยดวงตาที่เปิดกว้าง และทำให้มันเป็นไปได้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมได้ทำ”

ผู้คนที่ล้มเหลวในชีวิตต่างก็มีสาเหตุด้วยกันทั้งนั้นพอสรุปได้ 4 สาเหตุ

– มองไม่เห็นโอกาส
– ดูถูกโอกาส
– ขาดความเข้าใจ
– ลงมือช้าเกินไป

คุณยากจนเพราะคุณไร้ซึ่งความทะเยอทะยาน
ความทะเยอะทะยานทำให้ชีวิตของคนเรามีความหมาย เป็นเป้าหมายที่งดงามในชีวิตที่คนเราควรมี
ในโลกนี้มีเรื่องมากมายที่ยากเกินจะคาดเดา แต่ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เช่นกัน ความทะเยอทะยานของคนๆหนึ่งเป็นตัวกำหนดอนาคตของคนๆนั้น

บทเรียนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของ Jack Ma

ความผิดพลาดที่ผมเสียใจที่สุด

เมื่อปี 2001 ผมทำผิดพลาดอย่างนึงคือ ผมบอกกับผู้ร่วมงานจำนวน 18 คนที่ร่วมเดินทางกับผมในตอนแรกว่า ตำแหน่งที่พวกเขาสามารถทำได้สูงสุดคือระดับการจัดการเท่านั้น ส่วนตำแหน่งรองประธานและตำแหน่งระดับสูงอื่นๆ ผมจะจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาแทน

หลายปีต่อมา คนเหล่านั้นที่ผมจ้างลาออกไป ส่วนคนที่ผมสงสัยในความสามารถทั้ง 18 คนกลายมาเป็นรองประธานและกรรมการบริษัทแทน

ผมเชื่อในหลักการสองประการคือ

– ทัศนคติของคุณสำคัญกว่าความสามารถของคุณ
– การตัดสินใจของคุณสำคัญกว่าความสามารถของคุณเอง

แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนคิดออกมาเหมือนกันได้ แต่คุณสามารถทำให้ทุกคนคิดถึงเป้าหมายเดียวกันได้
– อย่าคิดว่าคุณจะสามารถทำให้ทุกคนคิดเหมือนกันได้ นั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
– 30% คือจำนวนคนที่จะไม่เชื่อในตัวคุณ อย่าให้คนอื่นทำงานเพื่อคุณ แต่จงให้พวกเขาทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
– เป็นการง่ายกว่าที่คุณจะรวมบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้เป้าหมายเดียวกันมากกว่าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คนๆเดียว

สิ่งที่ผู้นำมี แต่พนักงานไม่มี
ผู้นำไม่ควรเปรียบเทียบทักษะของตนเองกับทักษะของพนักงาน เพราะพนักงานควรมีทักษะในการทำงานมากกว่าคุณ ถ้าหากพวกเขาไม่มีทักษะในการทำงานเหล่านั้น แสดงว่าคุณจ้างคนผิด!

สิ่งที่ทำให้ผู้นำโดดเด่นกว่าพนักงานคือ
– ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์และมองเห็นอนาคตได้ดีกว่าพนักงาน
– ผู้นำต้องอดทน จูงใจพนักงานได้ และไม่ยอมแพ้
– ผู้นำต้องยอมรับความล้มเหลวได้

คุณสมบัติของผู้นำที่ดีหลักๆคือ มีวิสัยทัศน์ แรงจูงใจ และความสามารถ

อย่ายุ่งเกี่ยวกับการเมือง
– ผู้คนควรเข้าใจว่า การเมืองกับธุรกิจไม่ควรเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อคุณอยู่ในเกมการเมือง จงอย่าคิดเรื่องเงิน เมื่อคุณอยู่ในธุรกิจ จงอย่าคิดเรื่องการเมือง
– เมื่อเงินบวกกับอำนาจทางการเมือง มันก็เหมือนกับระเบิดเวลาดีๆ นี่เอง

4 แง่คิดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

– ความล้มเหลวคืออะไร?
– ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การยอมแพ้
– ความยืดหยุ่นคืออะไร?
– เมื่อคุณผ่านความยากลำบาก ความผิดหวัง และเศร้าโศกมาได้ ตอนนั้นคุณจะเข้าใจเอง
– หน้าที่ของเราคืออะไร?
– หน้าที่ของเราคือ ขยันให้มากขึ้น ทำงานหนักขึ้น และทะเยอทะยานเหนือผู้อื่น
– มีแต่คนโง่ที่ใช้ปากพูด คนฉลาดใช้สมอง คนที่ยิ่งใหญ่ใช้หัวใจ

เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต
ผมบอกกับตัวเองเสมอว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงาน แต่คนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต เราเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเพื่อคนอื่นๆ ถ้าหากคุณใช้เวลาทั้งชีวิตทำงาน คุณจะต้องเสียใจแน่นอนในสักวัน
ไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากมายสักแค่ไหน คุณต้องจดจำไว้เสมอว่า คุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต ถ้าหากคุณทำงานตลอดเวลา แน่นอนว่าสักวันคุณจะต้องเสียใจ

คู่แข่งและการแข่งขัน
– คนที่แข่งขันกับคู่แข่งอย่างเอาเป็นเอาตายล้วนเป็นคนโง่สิ้นดี
– ถ้าหากคุณมองว่าทุกคนคือศัตรู คนทุกคนรอบตัวคุณจะกลายเป็นศัตรูของคุณ
– ถ้าหากคุณแข่งขันกับผู้อื่น อย่าใช้ความเกลียดชัง ความเกลียดชังมีแต่ทำลาย
– คู่แข่งก็เหมือนกับการเล่นหมากรุก ถ้าคุณแพ้ เราก็เล่นรอบใหม่ คู่แข่งทั้งสองไม่ควรสู้กันเอง
– นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่แท้จริงไม่มีศัตรู เมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ โลกและโอกาสก็เปิดกว้างสำหรับพวกเขา

อย่าบ่นจนเป็นนิสัย
ถ้าหากคุณบ่นนานๆครั้ง นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ถ้าหากมันกลายเป็นนิสัยแล้วจะเป็นเรื่องแย่ คนควรสังเกตุว่าคนที่ประสบความสำเร็จล้วนไม่ใช่คนที่เอาแต่พร่ำบ่น
โลกนี้ไม่สนหรอกว่าคุณจะพูดอะไร แต่แน่นอนว่าโลกนี้จะไม่ลืมว่าคุณได้ทำอะไรลงไปบ้าง

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ
– โอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นคือโอกาสอย่างแท้จริง
– จงให้พนักงานทำงานด้วยรอยยิ้ม
– ลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด พนักงานสำคัญรองลงมา และผู้ถือหุ้นสำคัญน้อยที่สุด
– ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลง
– ลืมเรื่องการหาเงินไปได้เลย
– ใส่ใจและดูแลลูกค้าประจำ แทนที่จะไปค้นหาเทคนิคดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่
– ทัศนคติกำหนดอนาคตของคุณ

บนถนนของการเป็นผู้ประกอบการ
– โอกาสที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะอธิบายให้ชัดเจน สิ่งที่อธิบายได้ชัดเจนมักไม่ใช่โอกาสที่ยิ่งใหญ่
– ควรมองหาคนที่มีทักษะสมบูรณ์แบบเพื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทด้วย คนๆนั้นไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จ แต่จงค้นหาคนที่ใช่ ไม่ใช่คนที่ดีที่สุด
– สิ่งที่ไว้ใจได้ยากที่สุดในโลกคือ มิตรภาพระหว่างมนุษย์
– ฟรี คือคำพูดที่แพงที่สุด
– วันนี้โหดร้าย วันพรุ่งนี้โหดร้ายกว่า แต่วันมะรืนจะงดงาม

4 สิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรทำ
– สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ การไร้ซึ่งวิสัยทัศน์ มั่นใจเกินไป ขาดความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้
– ถ้าคุณไม่รู้จักคู่แข่ง หรือมั่นใจเกินไป หรือไม่รู้จักความสามารถของคู่แข่งดีพอ คุณจะโดนทิ้งไว้ข้างหลัง อย่าเป็น “พวกเขา” ในสุภาษิตนี้ “ในตอนแรกพวกเขาปฏิเสธคุณ จากนั้นพวกเขาหัวเราะคุณ จากนั้นพวกเขาก็รบกับคุณ สุดท้ายคุณเป็นผู้ชนะ”
– แม้ว่าคู่แข่งของคุณจะยังไม่เติบโตมากนัก คุณก็ควรระวังและถือว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งจริงจัง
– ขณะเดียวกันถ้าหากคู่แข่งคุณเป็นยักษ์ใหญ่ คุณก็ไม่ควรมองว่าตัวเองเป็นแค่มดตัวเล็กๆเช่นกัน

การเริ่มต้นบริษัท
การเริ่มต้นบริษัทหมายความว่า คุณจะเสียรายได้ที่แน่นอน คุณไม่สามารถลางาน ลาหยุดยาว หรือเรียกร้องโบนัสได้
อย่างไรก็ตาม นั่นหมายความว่า รายได้ของคุณจะไม่จำกัด คุณจะได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณก็จะไม่ต้องทำงานให้คนอื่นอีกต่อไป
ถ้าหากคุณมี Mindset ที่แตกต่าง คุณจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง ถ้าหากคุณเลือกในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ชีวิตคุณก็จะแตกต่างจากคนอื่นเช่นกัน

โอกาส
ถ้าหากคนมากกว่า 90% มีความเห็นว่า “ใช่” สำหรับโครงการใดๆ ผมจะไม่เอาโครงการนั้นทันที เหตุผลง่ายๆคือ ถ้าหากคนจำนวนมากเห็นว่ามันดี แสดงว่ามีคนจำนวนมากกำลังทำสิ่งนั้นอยู่ และนั่นก็ไม่ใช่โอกาสสำหรับเราแล้ว

คุณยากจนเพราะคุณไร้ซึ่งความทะเยอทะยาน

ไว้เป็นแรงปลุกใจสำหรับธุรกิจ start up และคนทำธุรกิจทุกคน

บทความจาก yahoo

คำพูดที่ควรจดจำและเตือนสติ

“ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ที่ได้มาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของมันเอง”
ประโยคนี้แค่กล้าก็เหมือนชนะแล้ว

“ถ้าหากคนมากกว่า 90% มีความเห็นว่า “ใช่” สำหรับโครงการใดๆ ผมจะไม่เอาโครงการนั้นทันที เหตุผลง่ายๆคือ ถ้าหากคนจำนวนมากเห็นว่ามันดี แสดงว่ามีคนจำนวนมากกำลังทำสิ่งนั้นอยู่ และนั่นก็ไม่ใช่โอกาสสำหรับเราแล้ว”

จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ / BUSINESS REGISTER

จดทะเบียนธุรกิจ / BUSINESS REGISTER
สำนักงานสุทธิการบัญชีและทนายความ

ให้บริการงานด้าน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท ดังต่อไปนี้

– จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ จดทะเบียนบริษัท ,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนตั้งบริษัท , จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน , จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด , จัดตั้งคณะบุคคล , จดทะเบียนห้างร้าน – ร้านค้า ต่างๆ

– จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ , ย้ายที่ตั้งสำนักงาน บริษัท , จดทะเบียนเพิ่มทุน , จดทะเบียนลด ทุน , จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ , จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ , จดทะเบียนเพิ่ม ลด สาขา , จดทะเบียนเพิ่มกรรมการ , จดทะเบียนลดกรรมการ ฯลฯ

– จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง การโอนหุ้น และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
– จดทะเบียน เลิก และ ชำระบัญชี
– ขอมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของ คณะบุคคล , นิติบุคคล
– จดทะเบียน เข้าระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
– จดทะเบียน แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อ กรมสรรพากร

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com