Skip to main content
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เตือน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นแบบเกิดกำหนด ต้องเสียค่าปรับ

เตือน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นแบบเกิดกำหนด ต้องเสียค่าปรับ สำหรับ“ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 และยื่นบัญชี” เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) และยื่นบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 150 วัน Read More

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่บริษัทห้างร้านที่จดทะเบียนไว้ในประเทศจำเป็นต้องมีการแสดงรายได้ รายรับ รายจ่าย โดย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ดังนี้ Read More

sme thai วิจัยและพัฒนา

จดทะเบียนร้านขายยาเป็นนิติบุคคล เตรียมสู่ระบบ Nation e-Payment

จดทะเบียนร้านขายยาเป็นนิติบุคคล เตรียมสู่ระบบ Nation e-Payment

กรมสรรพากรเดินหน้าเชิญชวนร้านขายยาทั่วประเทศเกือบ 2 หมื่นรายเข้าระบบภาษี แนะนำและสนับสนุนให้เปลี่ยนสถานะการประกอบการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยมอบสิทธิ ประโยชน์ช่วยลดภาระภาษี แนะให้จัดทำบัญชีชุดเดียว รวมทั้งเติมความรู้ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบ National e-Payment

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจ ก้าวหน้า ร้านขายยาสู่สากล” จัดโดยกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายยาที่เป็นสมาชิก สมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย (สพย.) ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย ของกรมสรรพากรที่ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล การให้ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรและการจัดทำบัญชีชุดเดียวให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร มีผู้เข้าฟังการสัมมนาประมาณ 400 คน และในงานยังได้จัดกิจกรรม“คลีนิกตอบปัญหา การจดทะเบียนนิติบุคคล” เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีข้อสงสัย สอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้อย่างเต็มที่

โดยใน “ปีนี้กรมสรรพากรเร่งขยาย ฐานภาษีตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้น มีการแนะนำให้จัดทำบัญชีชุดเดียวพร้อมเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ National e-Payment โดยครั้งนี้ได้เชิญผู้ประกอบการร้านขายยาที่เป็น สมาชิกสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย (ประกอบด้วย สมาคมร้านขายยา สมาคมเภสัชกรรม ชุมชน (ประเทศไทย) และชมรมร้านขายยา) ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศจ านวน 21,318 ราย (แยกเป็น ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 90 และเป็น Chain Store อีกร้อยละ 10) เข้ามาจดทะเบียนเป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยกรมสรรพากรได้ประชุมหารือกับสมาพันธ์ฯ เพื่อวางแนวทางแก้ไข ปัญหาให้ร้านขายยาเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคลไว้ดังนี้

          1. ด้านการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกรมสรรพากร จะนัดประชุมกับ อย. ในปลายเดือนกันยายน 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตใบประกอบ จากบุคคลธรรมดาไปสู่นิติบุคคล การพัฒนาระบบ e–Signature เพื่อรองรับการรับข้อมูลรายงานแบบ e-filing เกี่ยวกับรายงานควบคุมบัญชียา ซึ่งต้องลงลายมือชื่อของเภสัชกรก ากับไว้ในรายงานด้วย การก าหนด รหัสยาที่เป็นมาตรฐานเพื่อการควบคุมและออกรายงานตามที่ต้องการ และความร่วมมือกับ อย. ในการจัด สัมมนาให้ความรู้แก่ร้านขายยาทั่วประเทศ

2. การประชุมร่วมกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์เฮาส์และสมาคมร้านขายยา เพื่อร่วมกันก าหนด ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement) ให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เฮาส์พัฒนาโปรแกรมบันทึกการขายยาและโปรแกรมบัญชีทางการเงินรวมเหลือเพียงโปรแกรมชุดเดียว และให้มีระบบแจ้งเตือนการควบคุมเรื่อง การหมดอายุของยา และแจ้งเตือนเมื่อมีการจ่ายยาบางประเภทที่ไม่สามารถจ่ายยาร่วมกันได้

          โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล เพื่อลด ภาระในการเปลี่ยนผ่านจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ยกเว้นภาษีทางตรงและทางอ้อมสำหรับ การโอนอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ใดๆ หักรายจ่ายค่าจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ค่าทำบัญชีและค่าสอบ บัญชี ได้ 2 เท่า (เฉพาะนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ รอบบัญชี) ได้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2.00 เหลือเพียงร้อยละ 0.01 การโอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการของบุคคลธรรมดาให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ใหม่ได้และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เป็นต้น