Skip to main content
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เตือน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นแบบเกิดกำหนด ต้องเสียค่าปรับ

เตือน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นแบบเกิดกำหนด ต้องเสียค่าปรับ สำหรับ“ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 และยื่นบัญชี” เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) และยื่นบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 150 วัน Read More

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานบัญชีของท่าน เพื่อสร้างเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร อันเป็นประโยชน์ต่อวิเคราะห์รายการบัญชี เพื่อนำไปสู่การบัญชีตามหลักการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง  โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

 • ศึกษาลักษณะธุรกิจ สัมภาษณ์ สอบถาม พนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน
 • ศึกษา ตรวจสอบ ระบบเอกสารบัญชีการเงิน ที่ถูกจัดเตรียม ปัจจุบัน
 • ประเมิน สรุปผล ให้คำปรึกษา แนะนำ ระบบเอกสารบัญชีการเงิน ที่ควรปรับปรุง
 • ให้การอบรมแก่พนักงานบัญชี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
 • ให้คำปรึกษา ต่อเนื่องแก่พนักงานบัญชี ตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน
ความรู้เรื่องภาษี

บัญชีและกฏหมายควรรู้ สำหรับ Startup CEO Forum

ก่อนที่นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนใน Startup นักลงทุนจะมีการทำ Financial Due Diligence ซึ่งในส่วนนี้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการเข้าไปรีวิวหรือตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักของการการทำ Financial Due Diligence คือจะมองลงไปว่ามีปัจจัยอะไรที่จะเป็นความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต และหาวิธีการที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว

ดังนั้นตัวงบการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำมาใช้พิจารณา  ถ้างบการเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งมักพบเห็นได้บ่อยในธุรกิจขนาดเล็ก อาจต้องให้ทางAuditor เข้าไปช่วยรีวิวและตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้องก่อนการวิเคราะห์ โดยงบการเงินไม่ได้เพียงแค่สะท้อนถึง Net Profit แต่ดูลึกไปถึงสภาพคล่องของบริษัท บางบริษัทตัวเลขกำไรสวย แต่ปรากฎว่าเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจกลับไม่มี Read More

คลังสินค้าและระบบบัญชี

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือกับประเด็นทางด้านบัญชี

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และ วงจรการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า (Audit of the Inventory and Warehousing Cycle) บทความนี้ขอเน้นย้ำว่ารายการบัญชีที่เกี่ยวกับสินค้าและการจัดเก็บสินค้ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรายการบัญชีประเภทอื่น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท นกช้าง จำกัด มี การนำวัตถุดิบและแรงงานทางตรงเข้าสู่ระบบการบัญชีสินค้าและการจัดเก็บสินค้า บริษัทฯก็ควรทราบว่าต้องมีฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายการเงินซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินค่าวัตถุดิบ ฝ่ายบุคคลก็ต้องเสนอจำนวนเงินที่จะจ่ายเงินให้กับพนักงานเป็นค่าแรงงานทางตรง และเมื่อนำวัตถุดิบนั้นไปผลิตได้สินค้าแล้ว ฝ่ายอื่นๆที่ต้องเกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายขายสินค้าและฝ่ายการเงินซึ่งเป็นผู้เก็บเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชีจะพบว่าการตรวจสอบสินค้าคงเหลือนั้นมีความสำคัญ โดยเฉพาะการทดสอบยอดคงเหลือสินค้าปลายงวด ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานทั้งการพิสูจน์ความมีอยู่จริง และการตีมูลค่าของสินค้า ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทำให้การตรวจสอบมีความซับซ้อนได้แก่

 1. สินค้าคงเหลือถือเป็นรายการสำคัญในงบดุล และถือเป็นรายการที่มีมูลค่ามากที่สุดรายการหนึ่งในเงิน ทุนหมุนเวียนของกิจการ
 2. กิจการอาจมีที่เก็บสินค้าหลายแห่ง ทำให้การควบคุมและการตรวจนับทำได้ยาก แม้ว่าการมีสถานที่เก็บสินค้าหลายแห่งมีประโยชน์ ในเชิงการผลิต และการตลาดเพราะทำให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภค แต่การเก็บสินค้าหลายแห่งนี้ทำให้การตรวจสอบมีความยากลำบากยิ่งขึ้น
 3. ผู้ตรวจสอบบัญชีมักพบว่าหากกิจการมีสินค้าหลากหลายประเภท การตรวจสอบจะทำได้ยากขึ้น เช่น หากต้องตรวจสอบเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบบัญชีอาจเผชิญกับปัญหาการสังเกต การตรวจนับและการวัดมูลค่า
 4. การวัดมูลค่าสินค้าหลายประเภทมีความยากลำบากเนื่องจากสินค้าอาจมีการล้าสมัย และการปันส่วนต้นทุนการผลิตให้กับสินค้านั้น มีความซับซ้อน
 5. วิธีวัดมูลค่าต้นทุนมีหลายวิธีซึ่งหากกิจการเลือกที่จะวัดมูลค่าสินค้าวิธีหนึ่งกับบางประเภทสินค้า และใช้วิธีอื่นสำหรับประเภทสินค้าอื่น ก็สามารถกระทำได้ตามหลักการบัญชี แต่วิธีการที่ใช้ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอ

ความหมายของคำว่า “สินค้าคงเหลือ”

ความหมายของ สินค้าคงเหลือ ในทางการบัญชี คือ ทรัพย์สินที่กิจการมีไว้เพื่อขาย หรืออาจให้ความหมายโดยละเอียดยิ่งขึ้นว่า สินค้าคงเหลือ คือ “สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบ และวัสดุใช้ในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ

 1. สินค้าอยู่จริงและครบถ้วน (Existence and Completeness) สินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงินต้องมีอยู่จริง และมิได้แสดงมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะยอดตัวเลขของบัญชีสินค้าคงเหลือมีผลต่อการคำนวณต้นทุน เพราะหากสินค้าคงเหลือปลายงวดแสดงไว้สูงเกินจริง จะทำให้กิจการแสดงกำไรสุทธิสูงเกินจริงด้วย ดังนั้นการมีอยู่จริงของสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบต้องเน้น โดยเฉพาะหากกิจการมีการเก็บสินค้าไว้หลายแห่ง หรือมีความเสี่ยงที่สินค้าในบัญชีอาจไม่ตรงกับสินค้าตามที่มีอยู่จริง เช่น กิจการเก็บสินค้าในคลังสินค้าของผู้อื่น กิจการขายสินค้าโดยการฝากขาย และกิจการรับฝากขายสินค้า เป็นต้น
 2. กิจการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีภาระหนี้สินเกี่ยวกับสินค้า (Rights and Obligations) นอกจากการตรวจสอบว่ามีสินค้าอยู่จริงหรือไม่ ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบให้ทราบว่ากิจการมีกรรมสิทธิ์ ในสินค้าที่ปรากฏในงบการเงินด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิจการมีสินค้าระหว่างทาง สินค้าฝากขาย และสินค้าสั่งทำ จะต้องมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังในเรื่องกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่ากิจการมีภาระที่ต้องชำระสินค้าหรือไม่
 3. การวัดมูลค่าสินค้าในงบการเงิน (Valuation) การตรวจสอบว่ามูลค่าที่นำมาแสดงในงบการเงินถูกต้องตามที่ควรนั้น ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ดังนี้
  1) วัตถุดิบที่ซื้อและวัสดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนที่ซื้อจากผู้ขาย หักด้วยประมาณจำนวนที่จะได้ลดราคา และเพิ่มด้วยค่าขนส่งที่ต้องจ่าย
  2) ระบบบัญชีต้นทุนมีความเหมาะสมในการโอนราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายโรงงานไปคิดเป็นต้นทุนการผลิต
  3) ระบบบัญชีต้นทุนมีความเหมาะสมในการแสดงต้นทุนการผลิต และทำให้การคำนวณราคาสินค้าระหว่างผลิตเหมาะสม
  4) กิจการได้ใช้วิธีการบัญชีที่รับรองทั่วไปในการโอนต้นทุนต่างๆเข้าเป็นต้นทุนผลิต
  5) สินค้าคงเหลือต้องมีการตีราคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเฉพาะสินค้าที่ขายได้ช้า และล้าสมัยควรแสดงราคาในงบการเงินไม่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
 4. การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Presentation and Disclosure) สินค้าคงเหลือต้องแสดงในงบดุลเป็นรายการหนึ่งต่างหากภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน และมีรายละเอียดสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบและวัสดุ ส่วนวัสดุโรงงานอาจแสดงรวมกับวัตถุดิบหรือรวมเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็ได้ นอกจากนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงหลักเกณฑ์การตีราคา วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือ และหากมีสินค้าคงเหลือถูกใช้เป็นหลักประกันหนี้สินต้องแจ้งภาระผูกพันนี้ไว้ด้วย

กระบวนการตรวจสอบการซื้อและการผลิตเพื่อได้มาซึ่งสินค้าคงเหลือ การตรวจสอบการซื้อ การผลิต และสินค้าคงเหลือ อาจแบ่งงานออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. การสอบทานโดยการวิเคราะห์

1.1 วิธีการเปรียบเทียบรายการ เปรียบเทียบ การซื้อสินค้าคงเหลือ และอัตรากำไรขั้นต้นระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อน และทำการ เปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่มีลักษณะการประกอบการคล้ายคลึงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงและข้อแต่ต่างเป็นจำนวนมาก ให้สังเกตและหาสาเหตุ

1.2 การใช้อัตราส่วนทางการเงิน ให้ผู้ตรวจสอบคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยเฉพาะอัตราหมุนเวียนของสินค้าแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลปีก่อน และกิจการอื่นที่มีลักษณะการประกอบการคล้ายคลึงกัน

 1. วิธีการตรวจสอบ

2.1 การสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Inventory Observation)

การสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี เป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดในการพิสูจน์ ความมีอยู่จริงของสินค้า ด้วยเหตุนี้การสังเกต การตรวจนับสินค้าคงเหลือถือเป็นวิธีการตรวจสอบที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน การสอบบัญชีรหัส 501 และในด้านภาษีอากร การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเป็นต้องมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถตรวจนับสินค้าคงเหลือได้แล้ว ผู้ตรวจสอบยังจำเป็นต้องหาวิธีการตรวจสอบอื่น เช่น การสอบทานวิธีการและผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือของลูกค้า การทดสอบวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสินค้า และตรวจนับสินค้าคงเหลือบางรายการด้วยตนเองภายหลัง การตรวจนับสินค้าคงเหลือมีประเด็นควรพิจารณาดังนี้

 • การสังเกตการณ์ การพิจารณาเรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนและวิธีการตรวจนับของกิจการ
 • การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ต้องจัดให้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
 • ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการตรวจนับ และทดสอบการตรวจนับ ต้องเปรียบเทียบผลการทดสอบการตรวจนับที่ทำ โดยผู้ตรวจสอบกับจำนวนที่กิจการตรวจนับได้
 • การสังเกตการตรวจนับ ผู้ตรวจสอบต้องดูสภาพและคุณภาพของสินค้าต่างๆด้วย ทั้งนี้สินค้าเก่าหรือล้าสมัย ชำรุดเสียหาย หรือจำหน่ายได้ช้า ให้จดรายละเอียดสินค้าไว้ด้วย เพื่อประโยชน์การตีราคาสินค้าตามวิธีการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • สินค้าที่ตรวจนับต้องผ่านการตัดยอดการรับและจ่ายสินค้า โดยให้จดเลขที่ใบรับของและใบส่งของฉบับสุดท้ายจนถึงวันที่ตรวจนับรวมสินค้าทั้งสิ้นตามใบรับของที่ลงบัญชีแล้ว และไม่รวมสินค้าที่ได้ทำใบส่งของและลงบัญชีเป็นขายแล้ว
 • การขายสินค้ารับรู้รายได้เมื่อส่งมอบสินค้า ดังนั้นรายการสินค้าระหว่างทาง จึงไม่ถือเป็นการขาย แต่ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ ถ้าเป็นการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศตามปกติ จะรับรู้รายได้เมื่อสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหากสินค้ายังไม่ลงเรือครบเรียบร้อย ถือว่ายังรวมเป็นสินค้าคงเหลือ
 • การซื้อสินค้า ตามปกติเมื่อได้รับสินค้าแล้วจึงถือรวมเป็นสินค้าคงเหลือ แต่ถ้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ อาจรับรู้สินค้าในบัญชีก่อนรับสินค้า เช่น บันทึกการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในบัญชีเมื่อผู้ซื้อรับรองหรือจ่ายเงินตามตั๋วเงินและได้รับใบตราส่งสินค้า(Bill of Lading) แล้ว ดังนั้น หากในวันสิ้นปีมีสินค้าที่ซื้ออยู่ระหว่างการขนส่งให้ถือสินค้าระหว่างทางเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ
 • สินค้าที่กิจการส่งไปฝากขายคงเหลือในมือลูกค้า ณ วันสิ้นปี ควรถือเป็นสินค้าคงเหลือแต่สินค้าที่กิจการรับฝากขายคงเหลือ ณ วันสิ้นปีต้องไม่รวมเป็นสินค้าคงเหลือ กรณีกิจการฝากสินค้าไว้กับคลังสินค้าผู้อื่น ควรตรวจสอบใบรับของคลังสินค้าเพื่อทราบรายการและปริมาณสินค้าที่ฝากไว้ หรือขอยืนยันยอดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้ากับผู้รับฝาก

2.2 การตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน ให้พิจารณาว่าการตีราคาสินค้าได้ใช้วิธีใดระหว่าง วิธีราคาทุน วิธีราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า และวิธีราคาขาย นอกจากนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าราคาทุนที่ใช้นำมาจากวิธีการบัญชีใดระหว่าง FIFO LIFO ราคาทุนถัวเฉลี่ยและต้นทุนมาตรฐาน หากกิจการซื้อสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุจากบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบราคาทุนของสินค้าโดยตรวจสอบบิลซื้อ สอบถามผู้ขายหรือเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อจากใบส่งของในระยะสิ้นปี ถ้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ราคาสินค้าย่อมรวมราคาตามใบกำกับสินค้า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย อากรขาเข้า แต่ไม่รวมกำไรที่บริษัทคิดเพิ่มขึ้นเอง หากต้องการหาราคาตลาดของสินค้า อาจสอบถามแผนกจัดซื้อหรือหาโดยตรงจากตลาด อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบให้ทราบราคาสินค้านี้ควรกระทำโดยทดสอบสินค้าบางส่วน

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นและสินค้าระหว่างผลิต การทดสอบราคาอาจใช้วิธีสอบทานบัญชีต้นทุนที่กิจการใช้อยู่ ควรมีการทดสอบต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตบางรายการ โดยติดตามรายการโอนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต มาเป็นต้นทุนของรายการนั้นๆ จากหลักฐานต่างๆ เช่น ใบเบิกวัตถุและบัตรแสดงเวลาทำงาน เป็นต้น และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตที่โอนเข้าต้นทุนโดยเทียบเคียงกับต้นทุนของปีก่อนๆ ด้วย อย่างไรก็ดี ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตนี้ต้องไม่รวมกำไรที่แผนกหนึ่งคิดเอากับอีกแผนกหนึ่ง

2.3 การตรวจสอบการคำนวณราคา

การตรวจสอบการคำนวณราคามีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณราคาสินค้าแต่ละรายการ และการรวมยอดในรายละเอียดสินค้าคงเหลือแต่ละหน้า ทั้งนี้มักกระทำโดยการทดสอบสินค้าคงเหลือที่เป็นจำนวนเงินมาก แต่อาจมีการทดสอบสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนเงินน้อยบางส่วนด้วย

2.4 การตรวจสอบการตัดยอดซื้อ

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบยอดซื้อเพื่อทราบว่ารายการซื้อที่ลงบัญชีไว้นั้นเป็นรายการซื้อที่ถูกต้องและครบถ้วนของปีปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบระหว่างรายการซื้อกับบิลซื้อ ใบรับของและบัญชีรายละเอียดสินค้าสำหรับระยะเวลาตอนสิ้นปีต่อต้นปีใหม่ เช่นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม เป็นต้น ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องทราบว่าใบรับสินค้าฉบับสุดท้ายในวันสิ้นปีเลขที่ใด และตามเงื่อนไขการซื้อมีสินค้าระหว่างทางรายใดบ้างที่ต้องถือเป็นรายการซื้อ ณ วันสิ้นปี ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเพื่อให้ได้ยอดซื้อต่อไป

2.5 การตรวจสอบการตัดยอดขาย

การตรวจสอบการขายช่วงเวลาสิ้นปี มีจุดประสงค์ทำให้ผู้ตรวจสอบทราบว่าสินค้าที่ขายในวันสิ้นปีไม่รวมอยู่เป็นสินค้าคงเหลือ ดังนั้นผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่ามีการลงรายการขายของปีอย่างถูกต้อง โดยเปรียบเทียบรายการขายกับบิลขาย ใบส่งของ และบัญชีรายละเอียดสินค้า สำหรับระยะเวลาตอนสิ้นปีต่อต้นปีใหม่ เช่นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง15 มกราคม เป็นต้น นอกจากนี้ในการตรวจสอบใบส่งของ ควรพิจารณาเปรียบเทียบกับรายการส่งคืนรายใหญ่ๆ ในระยะสิ้นปีต่อต้นปีด้วยเพื่อทราบว่าการลงรายการส่งคืนถูกต้องตรงกับการส่งสินค้าคืนให้บุคคลภายนอกด้วย

2.6 การตรวจสอบต้นทุนสินค้าที่ขาย

หากกิจการใช้วิธีการบัญชีสินค้าแบบ Periodic Method ความถูกต้องของต้นทุนสินค้าขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของยอดซื้อของปี และสินค้าที่ลงรายการซื้อแล้วแต่มิได้จำหน่ายไปรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ผู้ตรวจสอบต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือสิ้นปีอาจเป็นสินค้าระหว่างทางที่เป็นรายการซื้อแล้วแต่ไม่ได้รวมให้ตรวจนับ และสินค้าที่ตรวจนับได้วันสิ้นปีอาจเป็นสินค้าที่รับฝากจากบุคคลอื่นหรือขายแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้า หากกิจการใช้วิธีการบัญชีสินค้าแบบ Perpetual Method ต้นทุนสินค้านั้นคำนวณมาจากรายการขาย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในต้นทุนขายมาจากการโอนบัญชีในงวดเดียวกันเช่น กิจการไม่ได้โอนต้นทุนขายในปีเดียวกันกับที่มีการขาย นอกจากวิธีข้างต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบทำการวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละเดือนของปีเพื่อตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงที่ตัวเลขต้นทุนขายไม่สัมพันธ์กับยอดขายหรือไม่

 2.7 การตรวจสอบความเหมาะสมของสินค้าคงเหลือ

การตรวจสอบความเหมาะสมโดยทั่วไป อาจใช้การเปรียบเทียบปริมาณและราคาสินค้าคงเหลือปีปัจจุบันและปีก่อน หรืออาจคำนวณอัตราหมุนเวียนของสินค้า (turnover) ในรอบปีหนึ่ง ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่คำนวณจากการหารต้นทุนขายด้วยสินค้าหมุนเวียนของสินค้าในปีก่อน ทั้งนี้การวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ควรแยกวิเคราะห์ตามประเภทสินค้าหรือแผนกงาน นอกจากนี้การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ โดยทั่วไปยังรวมถึงการตรวจสอบว่ามีการประกันภัยสินค้าคงเหลือเพียงพอหรือไม่ การตรวจสอบหลักฐานจากบุคคลภายนอกว่ามีการนำสินค้าไปเป็นหลักประกันหนี้สินและมีข้อผูกพัน การซื้อขายสินค้าหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

sme thai วิจัยและพัฒนา

SMEs ต้องมีระบบบัญชี

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป เมื่อพูดถึงการทำบัญชี เรามักจะเห็นเป็นลักษณะของการจดรายรับ-รายจ่ายลงในสมุด หรือไม่ก็เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ไว้ในกล่องหรือไม่ก็ใส่แฟ้มวางไว้ และเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ย่อมมีมากขึ้นๆ ตามการเติบโตของธุรกิจ และแน่นอนว่าทำในลักษณะนี้อาจจะไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการของผู้ประกอบการนั้นๆ ได้ ฉะนั้นคงถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาหาระบบบัญชีมาไว้ใช้งาน เพื่อช่วยบริหารจัดการธุรกิจกันแล้ว

ระบบบัญชีคืออะไร

ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ ไม่ใช่แค่จดใส่สมุด ใส่กล่องหรือใส่แฟ้มธรรมดา แต่เป็นระบบที่จะเก็บและจัดการข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ซึ่งตัวเลขต่างๆ เหล่านั้นสามารถที่จะบอกสถานะเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการได้หลายอย่างทีเดียว อย่างไรก็ดี ระบบบัญชีนั้นทำได้มากกว่าแค่เก็บข้อมูล แต่สามารถใช้เป็นดัชนีทางการเงินได้อีกด้วย เนื่องจากระบบบัญชีจะมีส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้

• สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน  รายรับ รายจ่าย ค่าบริหารจัดการต่างๆ
• สามารถจัดการข้อมูลได้   เช่น การจัดเรียงข้อมูล หรือค้นหาข้อมูลตามวัน ตามประเภทของรายการได้
• มีฐานข้อมูลทางบัญชี สามารถนำข้อมูลเข้าในรูปแบบฟอร์มทางบัญชีได้ หรือสามารถคำนวณได้
• มีรายงานทางการเงิน สามารถแสดงรายงาน แสดงงบดุล งบกำไรขาดทุนเทียบกับงบประมาณได้
• วิเคราะห์  ช่วยควบคุมระบบการเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้เงินทุนที่มีได้อย่างเต็มที่

มาถึงตรงนี้เชื่อว่าคงจะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้าใจแล้วว่า ระบบบัญชีนั้นเป็นอย่างไร และมีความสำคัญเพียงใด แต่หากใครที่ยังลังเลหรือไม่แน่ใจในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบบัญชีของตัวเองอยู่ละก็ ลองมาดู 8 เหตุผลต่อไปนี้ เผื่อจะทำให้ท่านผู้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะค่อยๆ คืบคลานเข้ามา

ทุกๆครั้งที่คุณใช้จ่ายเงิน นั่นคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบริษัท หากคุณไม่มีระบบบัญชีที่ดีคอยติดตามการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้น กระแสเงินสดของคุณจะแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็ว

2. ใช้บัญชีเกินดุล

การไม่เห็นความสำคัญของการมีระบบบัญชี เปรียบเสมือนกับเล่นเกมเดาว่า ตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าใด ต้องชดใช้เมื่อใด การลงบัญชีผิดหรือขาดส่งไปแค่ 90 วัน อาจทำให้คุณต้องชดใช้ด้วยดอกเบี้ยที่ไม่น้อยเลย

3. เกิดวิกฤตในกระแสเงินสด

ไม่ว่าจะธุรกิจใดย่อมเจอกับกระแสเงินสดสูงบ้างต่ำบ้างวนเวียนกันไป  หากต้องการแก้ปัญหาช่วงที่ขาดเงินสดหรือต้องการเงินทุนเพิ่ม ระบบบัญชีจะช่วยคุณรู้ได้ว่า ใครติดหนี้คุณอยู่บ้าง มีรายจ่ายใดที่สามารถลดได้ และยังสามารถทำรายงานการเงินให้คุณได้ทุกๆ สามเดือนด้วย

4. ไม่มีระบบป้องกันข้อมูล

กล่องหรือแฟ้มใส่เอกสารปลอดภัยกับข้อมูลของคุณแค่ไหน มันทำจากเหล็กพิเศษ กันไฟ กันน้ำหรือเปล่า ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญควรจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และสำรองข้อมูลไว้ในดิสก์ที่เคลื่อนย้ายได้  คุณจะได้มีที่เก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งแห่ง เพราะเหตุไฟไหม้ โจรกรรมอาจเกิดขึ้นกับคุณได้ ใครจะไปรู้ตัว

5. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

การจ้างคนทำบัญชี เพื่อรวบรวมและจัดการกับระบบข้อมูลทั้งหมดตอนสิ้นปีอาจมีค่าใช้จ่ายสูง คุณควรจัดการใบแจ้งหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบบัญชีรายรับในระหว่างปีภาษีไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้รู้กระแสเงินสดของตัวเองด้วย ปลายปีจะได้ไม่ต้องเสียค่าเวลาจ้างคนทำบัญชีมากเกินไป

6. มีความเสี่ยงเมื่อโดนตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีจากกรมสรรพากรจะเป็นเรื่องไม่น่ากังวล หากระบบการเงินของคุณเป็นระเบียบ การจัดงบการเงิน เอกสารต่างๆ และรายการเงินเข้า-ออกที่ตรวจสอบได้จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ง่ายขึ้น

7. อาจถึงกับล้มละลายได้

สาเหตุหลักที่ธุรกิจต้องปิดกิจการลงภายใน 5 ปีแรกก็คือ การบริหารจัดการทางการเงินไม่ดี คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ การละเลยไม่วางแผนการเงินตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกอาจส่งผลให้ธุรกิจล้มเหลว ระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้คุณเห็นเงินที่กำลังเสียไป เพื่อหาหนทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป

8. ภาพลักษณ์ทางการเงิน

คุณคงไม่นำแฟ้มหรือกล่องใส่ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินไปยังธนาคาร หรือให้ผู้สนใจร่วมหุ้น/ลงทุนดู  ภาพลักษณ์ของระบบการเงินของบริษัทเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้

ผลตอบแทนอันคุ้มค่าของการเลือกเป็นเจ้าของกิจการ มาพร้อมกับความรับผิดชอบในการจัดทำระบบบัญชี เพราะระบบบัญชีที่ดีจะทำให้คุณควบคุมกิจการของตนเองได้ดีขึ้นและมีกำไรมากขึ้นตามมา ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การที่ระบบบัญชีไม่ดีนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือกระแสเงินสดของธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลลามไปยังการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอกอีกด้วย

กสิกรฯ ฮึดตั้งเป้าสินเชื่อโต 6-7%-SME-รายย่อยยังดันหนี้เน่าเพิ่ม

 

กสิกรฯ ฮึดตั้งเป้าสินเชื่อโต 6-7%-SME-รายย่อยยังดันหนี้เน่าเพิ่ม

       กสิกรไทยหวังสินเชื่อปีหน้าโตได้ 6-7% รับแรงหนุนจากมาตรการรัฐ ขณะที่ฝั่งหนี้เน่ายังขยับเพิ่มต่อเนื่อง เหตุเอสเอ็มอี-รายย่อยยังมีปัญหาในการชำระหนี้ ต้องดูแลเข้มต่อเนื่อง ส่วนปีนี้มั่นใจสินเชื่อโตได้ตามเป้า 6%
       
       นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)เปิดเผยว่า การเติบโตของสินเชื่อธนาคารในปีนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับ 6% จากปัจจุบันที่เติบโตได้กว่า 4% จากช่วงไตรมาส 4 นี้ที่ถือเป็นฤดูกาลแห่งการจับจ่ายใช้สอยปลายปี ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคธุรกิจต่างๆ มากขึ้น ส่วนในปี 2559 ตั้งเป้าหมายสินเชื่อเติบโตไว้ 6-7% โดยแบ่งเป็นสินเชื่อขนาดใหญ่เติบโต 4-6% สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) เติบโต 5-7% และสินเชื่อรายย่อยเติบโต 5-7%

Read More

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

ความหมายของการบัญชี

               การบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรม

Read More

ระบบบัญชีสำหรับชาวบ้าน

บัญชีชาวบ้าน คน ส่วนใหณ่มักจะถามว่าทำไมบัญชีจึงเข้าใจยากจัง วันนี้จึงอยากที่จะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้บัญชีโดยการสมมติว่าเราจะเปิด ร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านแล้วเราจะนำบัญชีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

เริ่มมองว่าจะลงทุน

เริ่ม ต้นเราคงต้องมองในเรื่องของธุรกิจก่อนโดยสมมติว่าเรามีฝีมือในการทำ ก๋วยเตี๋ยว มีสูตรเด็ดที่ได้มีการทดลองชิมจากคนรอบข้างแล้วแน่ใจว่าโดนแน่นอน นอกจากนี้เรายังหาร้านที่มีทำเลดีแน่ใจว่ามีลูกค้าแน่ คราวนี้ก็คงต้องมาเริ่มจากเรื่องแรกก่อนก็คือต้องใช้ทุนเท่าไร และจะหาทุนจากไหน เรื่องที่สองก็คือ จะใช้เวลาเท่าไรคืนทุน และเราคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนนี้เท่าไร 2 เรื่อง นี้เป็นคำถามพื้นฐานที่เราควรจะถามก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรเพื่อให้แน่ใจ ว่ากิจการจะอยู่รอดปลอดภัยไม่กินเงินทุนของเราที่เราลงไปและได้ผลตอบแทนที่ คาดหวังไว้

Read More

สำนักงานบัญชี

หนังสือรับรองทางบัญชี กฎหมายทนายความ

สำนักสุทธิการบัญชีและทนายความ
ทางสำนักงานมีใบรับรองวิชาชีพที่ถูกต้อง จากสำนักงานบัญชีโดยตรง สามารถรับรองวงเงินได้สุง ไม่ต้องผ่านผู้อื่น.
สำนักงานสุทธิการบัญชีได้ขึ้นทะเบียนสำนักงานไว้กับทั้ง สภาวิชาชีพบัญชี และ สภาทนายความ ดังปรากฏตามเอกสารรับรองด้านล่างนี้

ใบอนุญาติผู้สอบบัญชี
ใบอนุญาติผู้สอบบัญชี
ความรู้เรื่องคำทางภาษี

รับทำบัญชี/ปรึกษาบัญชี Accounting

ทำบัญชี เรา คือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหมที่มีประสบการณ์ตรงที่หลากหลายทั้งในวิชาชีพ บัญชีและสอบบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ และเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร ขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องบัญชีภาษีอีกต่อไป

รับทำบัญชี (Bookkeeping)

นิติบุคคลทุกแห่งต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการ จัดทำบัญชี ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

 • เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
 • บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด
 • เพื่อนำส่งภาษีได้ถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะทำให้งบการเงินของกิจการถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

ขอบเขตของงานบริการด้านบัญชีการเงิน
1. ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี การควบคุมภายในด้านบัญชี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานแก่กิจการ
2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฏหมายกำหนด
3. วิเคราะห์ รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
5. จัด ทำสมุดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท
6. ควบคุมดูแลให้มีการปิดงบการเงินทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงานและสามารถวางแผนภาษีได้อย่างทันท่วงที
7. จัดเตรียมงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่
–   งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี (Bank Reconcile)
–   ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
–   รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

บริการด้านภาษี-ประกันสังคม
1. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
–   แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
–   แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
–   แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
2  คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
–   สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
–   คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
–   จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์
สำนังานมีนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร ที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel. 02-8094518-9
Fax. 02-8094530
E-mail : suthioffical@gmail.com