Skip to main content
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่บริษัทห้างร้านที่จดทะเบียนไว้ในประเทศจำเป็นต้องมีการแสดงรายได้ รายรับ รายจ่าย โดย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ดังนี้ Read More

รัฐไทยรีดภาษีเว็บใหญ่

โดนกันถ้วนหน้า! รัฐรีดภาษี google Facebook twitter และเว็บยักษ์ใหญ่ ไม่จ่ายปิดทันที!

กรมสรรพากรแจ้งความคืบหน้าการศึกษาโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์หรือหรือธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการแก้ไขประมวลรัษฎากรหรือร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้นจัดเก็บในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในรัฐบาลปัจจุบัน คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ยืนยันว่า Read More

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่ช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ในสิ่งที่บุคคลธรรมดาควรรู้ไว้

1. ลดหย่อนส่วนบุคคล
          ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที 30,000 บาท Read More

ความรู้เรื่องภาษี

ความรู้เรื่อง การตีความคำทางภาษี

ความรู้เรื่อง การตีความคำทางภาษี

ประมวลรัษฎากร เป็นกฎหมายเฉพาะที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมายอื่น กล่าวคือเป็นกฎหมายมหาชนที่กำหนดภาระหน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติต่อรัฐ มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชน เพราะเป็นกฎหมายที่บังคับให้ประชาชนเสียภาษี โดยมิได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีแต่อย่างใด การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้องจึงต้องมีการพิจารณาและตีความถ้อยคำหรือข้อความโดยเคร่งครัดในกรณีที่อาจมีความหมายหลายนัย และจะต้องตีความไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้เสียภาษี Read More

กฎกระทรวงคลัง! กำหนดทรัพย์สินในไทยที่เสียภาษีมรดก

กฎกระทรวงคลัง! กำหนดทรัพย์สินในไทยที่เสียภาษีมรดก

บังคับใช้แล้ว!! เปิดกฎกระทรวงคลัง กำหนด “ทรัพย์สิน” ในไทยที่เสียภาษีการรับมรดก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (16ก.พ.) กฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก
(๑) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(๓) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสิทธิ
เรียกถอนคืนหรือมีสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้
(๔) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
การรับมรดก จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ลิงค์ภาษีมรดก http://www.rd.go.th/region12/fileadmin/web_internet2555/news/2558/Inheritance_Tax_Act_2015.pdf

ตั้งเป้าลดภาษีบุคคลธรรมดา รายได้ไม่เกิน 3 หมื่น ไม่เสียภาษี

ตั้งเป้าลดภาษีบุคคลธรรมดา รายได้ไม่เกิน 3 หมื่น ไม่เสียภาษี

กรมสรรพากร เตรียมชง ครม. ปรับกรอบรายได้ภาษีบุคคลธรรมดา ไม่เกิน 3 หมื่นบาท ไม่ต้องจ่ายภาษี คาดมีผลปี 2560 หวังช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชน

Read More

รู้ไหม? โครงสร้างใหม่ภาษีรถ เริ่มใช้ 1 ม.ค.59 ทำรถยนต์แพงขึ้นเท่าไร !!

ภาษีรถยนต์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยระหว่างแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมถึงความพร้อมในการจัดเก็บภาษีสรรพาสามิตรถยนต์ที่อิงจากการปล่อยมลพิษหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์(CO2)ว่ากระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมมีความพร้อมที่จะจัดเก็บภาษีสรรสามิตรถยนต์แบบใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2559เป็นต้นไป

โดยที่ผ่านมาได้ให้ผู้ประกอบการปรับตัวมาแล้วถึง3 ปี ซึ่งการจัดเก็บภาษีแบบใหม่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาผลิตรถยนต์ที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยมากขึ้น

นายสมชายพูลสวัสด์อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวว่าขณะนี้กรมสรรพสามิตพร้อมจะออกประกาศเพื่อจัดเก็บภาษีสรรสามิตรถยนต์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯแล้วเพื่อให้สามารถเริ่มจัดเก็บได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมซึ่งรถยนต์กระทบกับรถยนต์ขนาดเล็ก หรืออีโอคาร์จะไม่ได้รับผลกระทบ รถยนต์ที่ขนาด 1,800-2,000 ซีซีขึ้นไป จะต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่มในอัตรา 3-5% จากที่เคยจัดเก็บในอัตรา 30-35% ก็จะจัดเก็บเพิ่มเป็น 35-40% คาดว่าภาษีใหม่นี้ทำให้กรมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพิ่มได้ 7-8 พันล้านบาท

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยืนยันว่ากระทบวนการตรวจสอบค่าคาร์บอนฯนั้นทำได้เร็ว ขณะนี้มีรถยนต์ที่ส่งมาตรวจสอบและได้ป้ายข้อมูลรถยนต์ หรือ อีโค สติกเกอร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม2558 จำนวน 677 ครอบคลุมรถยนต์กว่า 95%

จากสนุกดอทคอม

ภาษีและการบริหารการเงิน[ซีรีส์] ตอน เงินเดือน 30,000 บาทลงทุนอะไรดี ที่ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี.?

ภาษีและการบริหารการเงิน

หลังจากเราเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องภาษีไปแล้วว่า คนที่ต้องเข้าระบบภาษีหรือมีหน้าที่ต้องยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษีประจำปี ต้องมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่าไร และเมื่ออยู่ในระบบภาษีแล้ว แต่ละคนมีสิทธิอะไรบ้างที่นำมาลดหย่อนภาษี คนโสด กับ คนมีคู่ ได้สิทธิเท่ากันหรือต่างกันอย่างไรไปแล้ว

Read More

มนุษย์เงินเดือน ลดหย่อนภาษีจากอะไรได้บ้าง..?

ความรู้เรื่องภาษีและการบริหารรายได้บริหารเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นภาระต่อภาษีน้อยที่สุด ครั้งนี้เป็นตอนที่ 2 เราจะมาดูกันว่า คนทำงาน หรือ มนุษย์เงินเดือน ซึ่งเป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดของระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะสามารถลดภาระ หรือลดหย่อนภาษีได้จากอะไรได้บ้าง ..เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนการใช้เงิน การออม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันครับ

Read More

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รู้จักภาษี

“ภาษี”
เป็นคำที่สร้างอาการ “ขนลุกขนพอง” ให้หลายๆ คน อาจเพราะภาษาที่เข้าใจยากบวกกับขั้นตอนกระบวนการที่ดูซับซ้อนน่าปวดเศียรเวียนเกล้า ทำให้ “คนไทย” ขยาดไปตามๆ กัน แต่ไม่ว่าอย่างไร… “การจ่ายภาษี” ก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน

ยิ่งหาก จะทำธุรกิจ ไม่ว่าจะส่วนตัว กลุ่มบริษัท กลุ่มสหกรณ์ SMEs หรือ OTOP เป็นอันว่า ชีวิตต้องพัวพัน กับภาษีอย่างแน่นอน ดังนั้น ลองหันมาตั้งหลัก ” ทำความเข้าใจ ” เรื่องภาษีให้ถ่องแท้ เพื่อการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องกันดีกว่า “เพียงจ่ายภาษีให้ครบถ้วนตามหน้าที่…คุณก็คือคนดีที่ช่วยชาติ”

ยินดีที่ได้รู้จัก

เมื่อตั้งใจว่าจะเป็น “คนไทยที่ดี” แล้ว ก็ต้องมาทำความรู้จัก “หน้าที่่” ให้ดีก่อน …    เริ่มเลย ภาษีของประเทศไทยนั้นมีโครงสร้างอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่

  1. ภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ต้องรับผิดชอบจ่ายภาษีเหล่านี้เอง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น
  2. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคได้ (โดยการบวกไว้ในราคาสินค้า) เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น

แค่โครงสร้างภาษี 2 แบบคงสร้างคำถามตัวเบ้อเริ่มแล้วว่าภาษีแต่ละอย่างมันคืออะไรบ้าง เพราะเยอะเหลือเกิน เอาเป็นว่าขออธิบายเฉพาะภาษีที่ได้ยินกันบ่อยๆ โดยแบ่งตามส่วนงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร