Skip to main content
ออมสินปล่อยกู้

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไป กู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

ธนาคารออมสินโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน

ธนาคารออกมสิน ได้เปิดโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปกู้เพื่อลดภาระหนี้นอกระบบ เข้าสู่ในระบบ และเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีรายได้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับวินมอเตอร์ไซต์ ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

จำนวนเงินให้กู้
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 ต่อราย

ระยะเวลาในการกู้ 5 ปี (60งวด)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5 ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
กรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย และดอกเบี้ยปรับในอัตราที่ธนาคารกำหนด

ตารางเงินงวด

ตารางเงินงวดสินเชื่อประชารัฐ เพื่อประชาชน
เงินงวดส่งชำระ (60 งวด)
วงเงินกู้ เงินงวดปีที่ 1 เงินงวดปีที่ 2-5
    10,000             167              267
    20,000             334              534
    30,000             500              800
    40,000             667            1,067
    50,000             834            1,334

หลักประกันการกู้เงิน
บุคคลค้ำปรกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน  2 คน

หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้

  • สมุดฝากเงินออมสินและ หรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
  • อสังหาริมทรัพย์ที่ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้

ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด
ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

เงื่อนไขอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนคิดในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ขอกู้ธนาคาร
*ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2559

*ในการกู้เงินผู้กู้ควรดูสถานะการเงินของตนเองในการผ่อนชำระ ให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ทางธนาคารออกสิน กำหนดด้วยเพราะไม่เช่นนั้นอาจเป็นภาระเพิ่นขึ้นในภายหลังได้

ข้อมูลจาก www.gsb.or.th เว็บธนาคารออมสิน

กสิกรฯ ฮึดตั้งเป้าสินเชื่อโต 6-7%-SME-รายย่อยยังดันหนี้เน่าเพิ่ม

 

กสิกรฯ ฮึดตั้งเป้าสินเชื่อโต 6-7%-SME-รายย่อยยังดันหนี้เน่าเพิ่ม

       กสิกรไทยหวังสินเชื่อปีหน้าโตได้ 6-7% รับแรงหนุนจากมาตรการรัฐ ขณะที่ฝั่งหนี้เน่ายังขยับเพิ่มต่อเนื่อง เหตุเอสเอ็มอี-รายย่อยยังมีปัญหาในการชำระหนี้ ต้องดูแลเข้มต่อเนื่อง ส่วนปีนี้มั่นใจสินเชื่อโตได้ตามเป้า 6%
       
       นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)เปิดเผยว่า การเติบโตของสินเชื่อธนาคารในปีนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับ 6% จากปัจจุบันที่เติบโตได้กว่า 4% จากช่วงไตรมาส 4 นี้ที่ถือเป็นฤดูกาลแห่งการจับจ่ายใช้สอยปลายปี ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคธุรกิจต่างๆ มากขึ้น ส่วนในปี 2559 ตั้งเป้าหมายสินเชื่อเติบโตไว้ 6-7% โดยแบ่งเป็นสินเชื่อขนาดใหญ่เติบโต 4-6% สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) เติบโต 5-7% และสินเชื่อรายย่อยเติบโต 5-7%

Read More