Skip to main content
ออมสินปล่อยกู้

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไป กู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

ธนาคารออมสินโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน

ธนาคารออกมสิน ได้เปิดโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปกู้เพื่อลดภาระหนี้นอกระบบ เข้าสู่ในระบบ และเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีรายได้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับวินมอเตอร์ไซต์ ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

จำนวนเงินให้กู้
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 ต่อราย

ระยะเวลาในการกู้ 5 ปี (60งวด)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5 ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
กรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย และดอกเบี้ยปรับในอัตราที่ธนาคารกำหนด

ตารางเงินงวด

ตารางเงินงวดสินเชื่อประชารัฐ เพื่อประชาชน
เงินงวดส่งชำระ (60 งวด)
วงเงินกู้ เงินงวดปีที่ 1 เงินงวดปีที่ 2-5
    10,000             167              267
    20,000             334              534
    30,000             500              800
    40,000             667            1,067
    50,000             834            1,334

หลักประกันการกู้เงิน
บุคคลค้ำปรกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน  2 คน

หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้

  • สมุดฝากเงินออมสินและ หรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
  • อสังหาริมทรัพย์ที่ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้

ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด
ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

เงื่อนไขอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนคิดในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ขอกู้ธนาคาร
*ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2559

*ในการกู้เงินผู้กู้ควรดูสถานะการเงินของตนเองในการผ่อนชำระ ให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ทางธนาคารออกสิน กำหนดด้วยเพราะไม่เช่นนั้นอาจเป็นภาระเพิ่นขึ้นในภายหลังได้

ข้อมูลจาก www.gsb.or.th เว็บธนาคารออมสิน

ออมสินปล่อยกู้

ออมสินลง MOU 19 สถาบันการเงิน ปล่อยซอฟท์โลนอีก 5 หมื่นล.

ธนาคารออมสิน ลง MOU 19 สถาบันการเงิน ปล่อยซอฟท์โลนอีก 5 หมื่นล้าน กู้ไม่เกิน 10 ล้าน/ราย ธนาคาร พร้อมเตรียมจับมือตลาดหลักทรัพย์ตั้งกองทุน venture capital 100 ล้านบาท หนุนธุรกิจ SME

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน Read More

ออมสินปล่อยกู้

ออมสิน! “ซอฟต์โลน อุ้ม SMEs” 1 แสนล้านบาท หมดเรียบร้อย

ออมสิน เพื่อ SMEs

“ออมสิน” เผยมาตรการซอฟต์โลน 4% อุ้ม SMEs วงเงิน 1 แสนล้านบาทปล่อยหมดเรียบร้อยภายในเวลาแค่เดือนเศษ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้กว่า 11,500 ราย แบงก์ไทยพาณิชย์ครองแชมป์ปล่อยสูงสุดกว่า 25,000 ล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการภายใต้ “มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในระยะเร่งด่วน” ผ่าน “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน)

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs” วงเงิน 100,000 ล้านบาท ให้สถาบันการเงินนำไปปล่อยสินเชื่อต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2558 นั้น ที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการรวม 19 แห่ง ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้ธนาคารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ในวงเงิน 100,000 ล้านบาท เต็มวงเงินแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนำไปปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 11,500 ราย

“โครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพียงช่วงเวลาประมาณ 1 เดือนเศษ วงเงิน 100,000 ล้านบาทก็หมดลง ซึ่งธนาคารออมสินยินดีที่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว และเพื่อช่วยสร้างขีดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ที่มาร่วมผนึกกำลังเป็นแหล่งทุนสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีในครั้งนี้” นายชาติชายกล่าว

ทั้งนี้ สถาบันการเงินจำนวน 19 แห่งที่เข้าโครงการและได้เบิกใช้วงเงินไปแล้ว ได้แก่ 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้วงเงินประมาณ 25,000 ล้านบาท 2. ธนาคารกรุงไทย 24,000 ล้านบาท 3. ธนาคารกสิกรไทย 16,000 ล้านบาท 4. ธนาคารกรุงเทพ 12,000 ล้านบาท 5. ธนาคารออมสิน 4,800 ล้านบาท 6. ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) จำนวน 4,200 ล้านบาท และสถาบันการเงินอื่นๆ อีกรวมกว่า 14,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฯ วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี โดยเป็นการปล่อยกู้ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ ในอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี เพื่อนำปล่อยกู้โดยตรงให้แก่ผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ต่อปี ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสินต่อไป