Skip to main content
เศรษฐกิจไทย

รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มองเศรษฐกิจไทย ปี 2560

รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2559 “2560 จุดเปลี่ยน ประเทศไทย” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า จุดเปลี่ยนประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี จะโตหรือไม่โต แต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ที่ต้องการเศรษฐกิจที่สมดุล ไม่ใช่พึ่งพา ส่งออกเพียงอย่างเดียว แต่ต้องแข็งแรงจากภายในประเทศด้วย

โดยในการดำเนินงานหลักในปี 2560 จะมีการดำเนินงานหลัก ๆ ด้วยกัน 4 โครงการดังนี้ Read More

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่ปลายปี 2559

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559

1. หลักการ
(1) กำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือ ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
(2) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการ ในช่วงเวลา ดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร Read More

usa1-trump

นโยบายเศรษฐกิจ โดนัลด์ ทรัมป์

นโยบายเศรษฐกิจ โดนัลด์ ทรัมป์

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจจะส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวน ผู้คนจะหันไปสนใจกับสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และทั่วโลกจะจับตาการเจรจา TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) และ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Read More

เศรษฐกิจพอเพียง sufficienteconomy

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ได้กับทุกที่

เศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy)

เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ

ปรัชญาพ่อหลวงใช้ได้กับทุกเรื่องจริงครับสำหรับการทำงาน การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราก็นำไปใช้ได้หมดทุกอย่าง ทำให้เรารู้จัก และระมัดระวังเรื่องการลงทุน ไม่โลภมาก และก็อย่างให้อะไรมาบังตาเรา มองให้รอบด้าน และพอดี ไม่ช้า ไม่เร็ว ทำในสิ่งที่เราถนัดและมีสติ นะครับ ที่เรามาดูความหมายต่างของเศรษฐกิจพอเพียงกันครับ ลองศึกษาแล้วนำไปประยุกต์ในงาน และการทำธุรกิจของท่านครับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลจาก มูลนิธิชัยพัฒนา

sme thai วิจัยและพัฒนา

เริ่มต้นธุรกิจทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เริ่มต้นธุรกิจทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันนักศึกษาที่จบใหม่ พนักงานที่ทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ และข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐจำนวนมากที่สนใจจะมีธุรกิจของตนเอง แต่หลายๆ คนก็กล้าๆ กลัวๆ เกรงว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ และทุนรอนที่สะสมมาขณะทำงานจะหมดไปแล้วจะเดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัว Read More

ตลาดหุ้นร่วงหนักเปิดตลาดลดลงกว่า 50 จุด 10 ต.ค.

ตลาดหุ้นร่วงหนักเปิดตลาดลดลงกว่า 50 จุด 10 ต.ค.

หุ้นไทย 10 ต.ค. ดัชนีปิดที่ 1,457.02 จุด ลดลง 47.32 จุด มูลค่าการซื้อขาย 74,142.30 ล้านบาท

ในวันจันทร์ ที่ 10 ต,ค. 59 เปิดมาสัปดาห์แรก ก็เริ่มเลยครับหุ้นในประเทศไทย เกิดการอาการทรุดตัวอย่างหนัก ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 47.32 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายก็ยังมากอยู่นะครับ 74 ล้านกว่าบาท ทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนในสัปดาห์นี้ จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปีเลยครับ แต่ในภาวะที่ตลาดเป็นแบบนี้ก็ยังมี หุ้นที่น่าลงทุนอยู่โดยให้นักลงทุนมองที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเป็นราย ๆ ไปครับ โดยในที่นี้จะนำเสนอทั้งหุ้นที่ น่าจับตามอง และหุ้นที่ปรับตัวลดลงเกินกว่า 30% นะครับ จากคำกล่าวของ

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ (วันที่ 11 ต.ค.) ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสลงต่อในโดยมองไปที่แนวรับที่แข็งแกร่งถัดไป ในกรณีเลวร้ายสุดดั้ชนีน่าจะลงไปได้อีกประมาณ 20-25 จุด  แต่ก็แลกกับการที่มูลค่าของหุ้นไทยก็จะถูกลงไปเรื่อยๆ แต่ก็จะสวนทางกับปัจจัยพื้นฐายของประเทศและบริษัทจดทะเบียนไทยที่ยังมีความแข็แกร่งภายในประเทศอยู่

จากคำกล่าวด้านบนจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความผันผวนอยู่มาก จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ทำให้นักลงทุนควรลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับ

สำหรับวันนี้หุ้นที่น่าจับตามอง 5 อันดับแรก คือ

BANPU  มูลค่าการซื้อขาย 3,436  ล้านบาท ปิดที่ 16.50 บาท ลดลง 1.00 บาท (-5.71 %)
BCPG  มูลค่าการซื้อขาย 2,791  ล้านบาท ปิดที่ 12.50 บาท ลดลง 0.70 บาท (-5.30 %)
CPALL  มูลค่าการซื้อขาย 2,546 ล้านบาท ปิดที่ 61.50 บาท ลดลง 2.50 บาท (-3.91 %)
KBANK  มูลค่าการซื้อขาย 2,317 ล้านบาท ปิดที่ 185.50 บาท ลดลง 6.50 บาท (-3.39 %)
SCB  มูลค่าการซื้อขาย 2,200  ล้านบาท ปิดที่ 145.00 บาท ลดลง 6.00 บาท (-3.97%)

แนะนำลงทุนทื่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 การบริโภคที่ต้องกิอนตอ้งใช้ และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์ของโลก รวมทั้งมีรายได้จากต่างประเทศประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับหุ้นที่ผลประกอบการลดลงเกิน 30%

จากการสำรวจราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ SET ช่วง 9 เดือนแรกปี 59 โดยเทียบราคาปิด ณ วันที่ 30 ธ.ค.58-31 ส.ค. 59 โดยการสำรวจครั้งนี้จะขอนำเสนอหุ้นที่ราคาปรับตัวลดลงเกิน 30% เท่านั้น สำหรับหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมีทั้งหมด 10 ตัว ประกอบด้วย SOLAR, TASCO, RICH, CSS, KC, EMC, JWD, TRC, ITD และ TSI

ทั้งนี้แม้ราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะอ่อนตัวลงหนัก หากมองอีกด้านหนึ่งหุ้นกลุ่มนี้ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงได้เช่นกัน เพราะเมื่อดูแผนการดำเนินงานหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังมีลุ้นฟื้นตัว อีกทั้งพื้นฐานบางตัวก็ยังแข็งแกร่ง การหาจังหวะเข้าสะสมหุ้นร่วงหนักช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะได้เก็บของถูกเข้าพอร์ตอีกครั้ง

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

ข่าวสารเศรษฐกิจ ธุรกิจ หุ้น

เผยหลายองค์กรชั้นนำมอง ศก.ไทยปี 59 ปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนทั้งในและนอกประเทศ

รบ. ยันไม่กังวลกรณีอดีต ส.ส.เพื่อไทยออกมาระบุ ศก.ปี 59 จะย่ำแย่ ชี้เป็นความเห็นที่ไม่ได้ประเมินทุกปัจจัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งสวนทางต่อการวิเคราะห์ขององค์กรชั้นนำ ทั้งสภาหอการค้า สถาบันการเงิน และองค์กรเศรษฐกิจชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งต่างลงความเห็นตรงกันว่า ศก.ไทย ปี 59 จะปรับตัวดีขึ้น คาดเป็นความเห็นที่อคติ และคาดหวังผลทางการเมือง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้กังวลใจกรณีที่มีอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ออกมาคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะย่ำแย่ เพราะเป็นความเห็นที่ไม่ได้ประเมินทุกปัจจัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งสวนทางต่อการวิเคราะห์ขององค์กรเศรษฐกิจชั้นนำ ทั้งสภาหอการค้า สถาบันการเงิน และองค์กรเศรษฐกิจชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งต่างลงความเห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว และเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้สินค้าไทยได้เปรียบคู่แข่งจากหลายประเทศ

นอกจากนี้ ในปี 2559 รัฐบาลยังคงเดินหน้าเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะเข้าสู่เฟสการก่อสร้าง การท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงกว่าเป้าหมาย รวมทั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหนือความคาดหมายออกมาเป็นระยะๆ จึงมั่นใจว่า ในปี 2559 นี้ การส่งออก และเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างคนทำงานที่มุ่งมั่นทำงานต้องลงแรงเต็มที่ รวมทั้งตั้งเป้าหมาย และพยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ขณะที่คนจ้องเล่นงานไม่ต้องลงแรง เพียงแค่เลือกมองเฉพาะเรื่องร้ายแล้วจงใจมองข้ามเรื่องดีๆ เพราะอคติ และอาจคาดหวังผลทางการเมืองบางประการ

จาก ผู้จัดการออนไลน์